Individualiųjų namų NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

prie-nv-vietoje-dangciu_1678352818-5c9b276a4788af1c2feb0142d3b1ae69.JPG

NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.
Pranašumai

NV tipo įrenginių pranašumai:

 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis, pašalinama 95-98 % teršalų;
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas. 

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą

 •  a -buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina;
 • m -buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo sausinimo maišus;
 •  t - buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo tankintuvą. 

Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas ir ženklinami "CE" ženklu.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397.

Techninė informacija

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą:

 • a - buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina;
 • m- buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo sausinimo maišus;
 • t -  buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo tankintuvą.    

Apie NV 1÷4 a nuotekų valymo įrenginius

Pagrindinės konstrukcinės dalys:
1. Korpusas (stiklaplastis) 
2. Apžiūros dangtis 
3. Bioįkrova 
4. Difuzorius 
5. Įtekėjimo vamzdis 
6. Ištekėjimo vamzdis 
7. Oro tiekimo vamzdis 
8. Orapūtė 

Papildomai komplektuojama: 
9. Paaukštinimo žiedas 
10. Dėžutė orapūtei 

 NV 1÷4a tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai

Įrenginių pagrindiniai išmatavimai

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą. 
H* - derinama pagal reikiamą aukštį. 

Veikimo principas

NV-1÷4a nuotekų valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (žr.1 pav.). Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, pirmiausiai patenka į vidinę kamerą, kur maišosi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba. Biologinis valymas - valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs valytas vanduo kyla aukštyn ir išteka. Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas šalinamas asenizacine mašina išsiurbiant du trečdalius įrenginio tūrio.

Įrenginių išvalymo parametrai

 • BDS7 – 94,3 % (14,0 mg/l)
 • СhDS – 88,9 % (51,5 mg/l)
 • SS – 95,1 % (12,9 mg/l)
 • N – 86,8 % (8,9 mg/l)
 • P – 58,8 % (2,9 mg/l)
 • NH4-N – 87,8 % (5,7 mg/l)

Išvalymo laipsnis, esant standartinėms nuotekoms

 • BDS7 – 29 mg/l
 • СhDS – 125 mg/l
 • pH – 6,5-8,5
 • N – 25 mg/l
 • P – 5 mg/l

Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

Montavimas

NV-a tipo įrenginių montavimas

Vietos paruošimas

 1. Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą reikia atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu. Rengiant techninį ir darbo projektą už pateiktus skaičiavimus atsako projektuotojas.
 2. Apžiūros dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris yra reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinimui.
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę, nei pats valymo  įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis. 
  Tuo atveju, kai atliekant žemės kasimo darbus susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir informuojamas statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo  ar įgaliotas asmuo. Tik gavus leidimą toliau galima tęsti darbus toje zonoje. 
  Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės,  patikrinamas pagrindas, ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t. t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 - 300 mm).

Įrenginio montavimas

1. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal  EN 976-2 standartą.
2. Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis statinio techninį ar/ir darbo projektą.
3. Iškasama duobė, kuri atitinka įrenginio gabaritinius išmatavimus, įvertinus grunto savybes. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
4. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, BŪTINA PATIKRINTI ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
5. Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys lyginamas nivelyro pagalba. 

6. Tam, kad valymo įrenginys tinkamai funkcionuotų yra svarbu, kad jo viršutinėje dalyje esantis nuotekų persipylimo slenkstis būtų horizontalus. Tai pasiekiama montavimo pradžioje užpilant vandeniu viršutinėje dalyje esantį apskritiminį lataką (kurio vidinė šoninė sienelė ir yra persipylimo slenkstis) ir pagal šio vandens paviršiaus padėtį persipylimo slenksčio atžvilgiu, pakoreguojant viso valymo įrenginio padėtį gulsčiuko pagalba. Tam, kad užpildant lataką vandeniu jis neišbėgtų, reikalinga laikinai užaklinti išbėgimo movą. 

7. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais, kruopščiai juos sutankinant mechanizmų pagalba. Esant sausam smėliui, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
8. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant smėlį į duobę aplink įrenginį, tuo pačiu metu į patį įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens. Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm žemės aplink įrenginį ir po 20-30 cm vandens į patį įrenginį.
9. renginio korpusas užpilamas smėliu iki įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių, kurie po to sujungiami su įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžiais.
10. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždėkite dangtį tam, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį.
11. Jei įrenginio įgilinimas yra daugiau negu 1,2 m, reikalinga papildomai uždėti paaukštinimo žiedą (į komplektaciją įeina tik esant poreikiui). Jis užmaunamas be jokių papildomų tvirtinimų, užsandarinamas naudojant silikoną.
12. Pabaigoje užpilame visą įrenginį gruntu iki projektinės altitudės (rekomenduojama: jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003 450 punktas)). 

13. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, įrenginys turi būti ankeruojamas prie gelžbetoninio pagrindo. Galimi keli tvirtinimo būdai (žr. 6 ir 7 pav.). Nuleidus ankeravimo plokštę, ant jos paviršiaus užpilti apie 10 - 20 cm storio smėlio sluoksnį ir jį sutankinti. Po to montuoti įrenginį prie ankeravimo plokštės. 

Gelžbetoniniame žiede išgręžiamos dvi skylės. Vienas nerūdijančio plieno lyno galas perkišamas per išgręžtas skyles, kitas per nuotekų valymo įrenginio laikiklius. Abu lyno galai sutvirtinami suveržtuvais. Gelžbetoniniai žiedai nuo įrenginio guldomi tokiu atstumu, kad tarp lyno ir nuotekų valymo įrenginio susidarytų apie 20 laipsnių kampas.

14. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja kelio dalimi, virš jo įrengiama armuota gelžbetoninė plokštė (rekomenduojamas plotas >150 % įrenginio paviršiaus ploto), paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginių. Kiekvienu atskiru atveju armuotos gelžbetoninės plokštės storis turi būti paskaičiuotas įvertinant virš įrenginio judančių arba stovinčių transporto priemonių svorį, judėjimo intensyvumą rengiant projektą. Rengiant techninį ir darbo projektą už skaičiavimus atsako projektuotojas.