Smėliagaudės

c4cfc708add38290522aabf3790a173f_1649143790-26be368feacc4314ea28ed5e40986fdc.JPG

Smėliagaudė – įrenginys smėliui ir panašioms mineralinėms medžiagoms nuo nuotekų atskirti. Smėliagaudėse iš buitinių nuotekų išskirtuose teršaluose yra daug smėlio, žvyro, šlako ir kitų kietų mineralinių medžiagų, kurios yra smulkesnės už nuotekose esančius organinės kilmės teršalus. Smėliagaudėse nusėda teršalai, kurių savitasis sunkis yra apie 2,65. 

Smėliagaudės apsaugo:

  • nuotekų valyklų mechaninius įrengimus nuo teršalų abrazyvinio poveikio ir greito susidėvėjimo;
  • nuotekų valyklos įrenginius nuo sunkaus, sunkiai šalinamo dumblo kaupimosi.

Smėliagaudžių veikimas yra pagrįstas tuo, kad nuotekoms įtekėjus į padidinto skerspjūvio smėliagaudės rezervuarą, sumažėja jų tėkmės greitis ir dėl to sunkesnės teršalų dalelės nusėda ant smėliagaudės dugno. Smėliagaudėse nusėdę teršalai šalinami periodiškai.
Nuotekų valymo technologinėje grandinėje smėliagaudės paprastai statomos už grotų, prieš pirminius nusodintuvus.

Horizontalios smėliagaudės

Horizontalios smėliagaudės brėžinys ir techninės charakteristikos

HSG tipo horizontalių smėliagaudžių talpyklos gaminamos taikant kryžminio vyniojimo technologiją, kuri užtikrina gaminio atsparumą grunto horizontaliam ir vertikaliam slėgiui.

Smėliagaudės gaminamos dviejų modifikacijų:

  • atskiroje talpoje;
  • integruojamos viename korpuse su naftos produktų gaudykle.
Aeruojamos smėliagaudės

Aeruojamoji smėliagaudė yra smėliagaudės modifikacija, kurioje suslėgtu oru sukeliamas valomų nuotekų srauto sukimasis. Ji gali būti naudojama ir plūdrenų šalinimui. Tiekiant suslėgtą orą į aeruojamąją smėliagaudę sukeliamas nuotekų srauto judėjimas. Srauto judėjime sunkesni nešmenys – smėlis, žvyras ir kt. sraute juda didesniu greičiu, trinasi tarpusavyje ir į kitas daleles, nuo jų atsiskiria lengvesnės, organinės kilmės nuotekų nešmenų dalelės, vyksta smėlio praplovimas. Praplautas smėlis nusėda ant aeruojamosios smėliagaudės dugno ir siurblio pagalba sukauptas smėlis pašalinamas į smėlio nusausinimo įrenginius (smėliadėžę arba smėlio separatorių).

Aeruojamos smėliagaudės pranašumai
  • Aeruojamose smėliagaudėse smėlis atskiriamas nuo organinių nešmenų, kurie turi mažesnį abrazyvinį poveikį tolimesniems nuotekų valymo procesų įrenginiams, sumažina jų susidėvėjimą.
  • Nereikia specialių įrenginių išskiriamam smėliui praplauti.
  • Iš aeruojamųjų smėliagaudžių šalinamame smėlyje yra mažiau pūvančių organinių nešmenų, jis yra švaresnis, todėl labiau tinka naudojimui arba šalinimui.
Smėlio separatoriai

Smėlio separatoriai iš nuotekų šalina smėlį ir purvą. Jie gali būti naudojami pramonės įmonėse, popieriaus fabrikuose, skerdyklose, maisto perdirbimo įmonėse, gamtinių išteklių perdirbimo įmonėse ir pan. nuotekų srauto apdorojimo ar valymo tikslais bei už jų esančios mechaninės įrangos apsaugai ir visos nuotekų sistemos našumo ir patikimumo padidinimui.
Smėlio separatoriai sudaryti iš piltuvo ir sraigtinio konvejerio be veleno. Nuotekos teka į piltuvą, kuriame nusėda smėlis ir purvas. Nusėsdinti mineralai ir sąnašos prieš išmetant į konteinerį pernešamos ir nusausinamos.

Veikimas

Proceso metu susirenkantys skysčiai ar nuotekos įleidžiamos į piltuvą jo viršuje.
Priklausomai nuo dalelių nusėdimo greičio, nuotekose esantis smėlis ir purvas nusėda esant pakankamam užlaikymui. Tokiu būdu sulaikoma > 80 % 0,20 mm (200 μm) dydžio smėlio dalelių. Plūduriuojančios kietosios medžiagos ir sulaikytos organinės medžiagos bus paimtos kartu su nuotekomis ir išleistos į išleidimą, o surinktas smėlis, purvas ir nuosėdos sraigtiniu konvejeriu bus iškeltos iš vandens ir prieš išmetant, nusausintos.