Individualiųjų namų naujieji 5 kartos NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginiai

comfort_1678353225-75c1ea2ad40bdc2bbd413daf11ea2e07.jpg

NAUJIENA! Apie NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginius

NV Comfort – tai atnaujintas NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginys, kuriame buitinių nuotekų valymo procesas vyksta biologiniu – cheminiu principu. NV Comfort papildytas perteklinio dumblo kaupimo talpa, jog perteklinio dumblo šalinimas būtų atliekamas kuo rečiau, bei valdymo sistema, kuri reguliuoja įrenginio darbą, užtikrinant aukštus išvalymo rodiklius, signalizuoja ir įspėja apie netinkamą įrenginio darbą. Valdymo sistemos dėka išvengiama daug nemalonių dalykų, kurie nutinka įrenginio darbui sutrikus.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiai veikia biologiniu – cheminiu principu ir dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami tose vietose, kuriose nėra reikiamų sąlygų prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. NV Comfort valant buitines nuotekas biocheminiu būdu pasiekiami aukšti fosforo ir azoto išvalymo rodikliai.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų (virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų) nuotekų valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.
Pranašumai
 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas, paprasta priežiūra
 • dėl komplektacijoje esančio dumblo tankintuvo, perteklinio dumblo šalinimo darbai gali būti vykdomi tik vieną kartą į 1-3 metus arba/ir rečiau.
Buitinių nuotekų biocheminio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas ir ženklinami "CE" ženklu.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397
Techninė informacija

NV Comfort TIPO BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS

              Buitinių nuotekų valymo sistemą NV Comfort sudaro dvi atskiros talpos – biologinio valymo įrenginys (I) ir nuotekų priėmimo/denitrifikavimo ir dumblo tankintuvo kameros (II), esančios vienoje talpoje taip pat valdymo sistema (III) (1 pav.). 

             Nuotekos pirmiausia patenka į priėmimo kamerą (II, 11 poz.), iš kurios per įtekėjimo vamzdyną savitaka patenka valymo įrenginio aeracinę kamerą (I, 1 poz.), kur oro pagalba maišosi su aktyviuoju dumblu.

 

 

1.      Aeracinė kamera
2.      Bioįkrova
3.      Difuzoriaus oro tiekimo vamzdis
4.      Difuzorius
5.      Antrinis sėsdintuvas
6.      Apžiūros liukas
7.      Cirkuliacinio dumblo vamzdis
8.      Perteklinio dumblo vamzdis
9.      Recirkuliacinio dumblo erlifto oro žarnelė
10.   Perteklinio dumblo erlifto oro žarnelė
11.   Nuotekų priėmimo/denitrifikavimo kamera
12.   Dumblo tankintuvo kamera
13.   Recirkuliacinio dumblo trišakis
14.   Nudumblėjusio vandens persipylimo trišakis
15.   Maišyklė
16.   Oro tiekimo vamzdis maišyklei
17.   Reagentų dozatorius
18.   Orapūtė
19.   Reagentų talpa
20.   Valdiklis
21.   Perteklinio dumblo šalinimo siurblys
22.   Cirkuliacinio dumblo grąžinimo siurblys

 

 1 pav.   NV 1÷3  Comfort  tipo biologinio valymo įrenginys

 Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui oras tiekiamas orapūtės pagalba (III, 15 poz.). Oras pro difuzorių (I, 4 poz.) kyla iš apačios į viršų, to pasėkoje, nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido organines medžiagas, pagalba. Proceso tikslas – surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir amonio junginių oksidinimas iki nitritų, nitratų, taip pat aktyvaus dumblo susidarymas. Įrenginio darbo pradžioje kol aktyvaus dumblo tūrio koncentracija nėra pasiekusi 20 tūrio procentų fosforas iš nuotekų šalinimas tik biologiškai. Aktyvaus dumblo koncentracija 30 tūrio procentų pasiekiama per 1 – 3 mėnesius priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Recirkuliacinis nitrifikuotas dumblas iš biologinio valymo įrenginio aeracinės kameros erlifto pagalba (II, 9 poz.) paduodamos į nuotekų priėmimo/denitrifikavimo kamerą (II, 11 poz.), kur maišyklės (II, 15 poz.) pagalba maišomas su atitekančiomis nuotekomis, ko rezultate amonio azotas oksidinamas iki nitratų ir tuo pačiu vyksta azoto junginių šalinimas iš nuotekų. Cirkuliacinio dumblo grąžinimo režimas nustatomas valdiklyje.  Oras į cirkuliacinio dumblo grąžinimo erliftą ir maišyklę tiekiamas orapūtės (III, 18 poz.) pagalba per oro paskirstymo kolektorių. Į maišyklę tiekiamo oro kiekis reguliuojamas pagal valdiklyje nustatytą režimą. Denitrifikuotos nuotekos iš priėmimo kameros savitaka patenka į aeracinę kamerą (I, 1 poz.). Didėjant mikroorganizmų masei, didėja aktyvaus dumblo kiekis. Kai aktyvaus dumblo kiekis pasiekia 30 tūrio procentų, biologiškai nepašalintam fosforui iš nuotekų pašalinti į aeracinę kamerą iš koagulianto talpos (III, 19 poz.) dozatoriaus (III, 17 poz.) pagalba pradedamas dozuoti koagulianto tirpalas. Prieš tai būtina nustatyti fosforo koncentraciją ištekančiose nuotekose. Pagal likutinę fosforo koncentraciją nustatomas koagulianto kiekis ir dozatoriaus darbo režimas (žiūr. sk. 5.2 Koagulianto dozavimo siurblys ir koagulianto kiekis). Cheminiam valymui naudojamas cheminis koaguliantas – polialiuminio chloridas PAX118. Į aeracinę kamerą įterpus šio cheminio reagento vyksta ištirpdintų fosforo junginių koaguliacija. Koaguliavę fosforo junginiai pašalinami su pertekliniu dumblu. Perteklinis dumblas iš aeracinės kameros periodiškai erlifto (I, 21 poz.) pagalba pagal valdiklyje nustatytą režimą šalinimas į dumblo tankintuvo kamerą (II, 12 poz.). Oras į perteklinio dumblo erliftą tiekiamas orapūtės (III, 18 poz.) pagalba per oro paskirstymo kolektorių. Į erliftą tiekiamo oro kiekis reguliuojamas pagal valdiklyje nustatytą režimą

Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į antrinį nusodintuvą (I, 5 poz.), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, iš kurios aeracinės sistemos pagalba, vėl pakeliamas į aeracinę zoną – aerotanką. Nuskaidrėjusios nuotekos patenka į visu antrinio sėsdintuvo perimetru įrengtą surinkimo lataką ir pro srauto reguliatorių  pasišalina pro ištekėjimo vamzdį.

Perteklinis dumblas dumblo kaupimo kameroje (II, 12poz.) sėda į apačią, o nudumblėjęs vanduo pro trišakį persipylimo atvamzdį (I, 14 poz.) patenka į nuotekų priėmimo kamerą (II, 11 poz.) ir sugrąžinamas į valymo įrenginį (I, 1 poz.). Savaime sutankėjęs perteklinis dumblas iš tankintuvo šalinamas periodiškai išsiurbiant.

Techniniai duomenys


2 pav. NV 1÷3  Comfort  įrenginių pagrindiniai gabaritiniai išmatavimai

KOAGULIANTO TIRPALAS  IR DOZAVIMAS

 Koagulianto tirpalas ir talpa

Koagulianto tirpalas laikomas 10 l talpoje. Talpa  yra išimama. Prireikus ištuštinta koagulianto talpa pripildoma išėmus ją iš laikymo dėžės (valdymo skydas) ir pripildoma tirpalu laikantis saugumo reikalavimų. Naudokite tik įrenginių tiekėjo rekomenduojamą koagulianto tirpalą polialiuminio chloridas (PAX-18), kurio įsigyti galima tik iš leidimą turinčių platintojų.

ĮSPĖJIMAS. Šis chemikalas (polialiuminio chloridas tirpalas) yra ėsdinanti medžiaga. Naudokite atitinkamas apsaugines priemones! Reikiami nurodymai pateikti medžiagų saugos duomenų lapuose.

Vietoj polialiuminio chlorido tirpalo (PAX-18) galima naudoti geležies sulfato tirpalą (PIX-115).  Jeigu tuo pačiu chemikalo siurbliu būtų pumpuojamas kitas nei prieš tai naudotas tirpalas, prieš pradėdami dozavimą, pasirūpinkite, kad chemikalo siurblio tiekimo žarnos būtų tuščios. Siurblį ir žarnas pirma kruopščiai praplaukite šiltu vandeniu.

 Koagulianto dozavimo siurblys ir koagulianto kiekis

 Koagulianto dozavimo siurblys sumontuotas valdymo skyde. Siurblio apsaugos laipsnis – IP 65.

Per siurbimo žarną cheminis koaguliantas įsiurbiamas iš koagulianto talpos ir dozuojamas į valymo įrenginį.

3 lentelėje nurodytos reikiamos dozės, atsižvelgiant į valymo įrenginio tipą ir našumą.

3 lentelė

Koagulianto  (PIX-118) dozė pagal gaminio našumą

Parametro pavadiniams

NV Comfort 1

NV Comfort 2

NV Comfort 3

Sistemos našumas, m3/d

0,8

1,44

2,52

Teorinė likutinė fosforo koncentracija, mg/l

8

8

8

Polialiuminio chlorido (PAX-18) kiekis 1 g fosforo pašalinti, mgAl3+ / Pmg

1,3

1,3

1,3

Polialiuminio chlorido (PAX-18) kiekis 1 g fosforo pašalinti, mlAl3+ / Pmg

10,5

10,5

10,5

Polialiuminio chlorido (PAX-18) darbinio tirpalo kiekis, ml/d

67

120

192

Tam kad nustatyti, kokia tiksli dozė reikalinga, turite ištirti fosforo kiekį nuotekose.

 ĮRENGINIO VALDYMAS

 Įrenginio valdymas vykdomas valdiklio sumontuoto prie orapūtės pagalba.

Valdiklis suprogramuotas pagal gamintojo nustatytus parametrus. Paleidimo derinimo ir aptarnavimo metu parametrai gali būti koreguojami.  Parametrų koregavimą gali atlikti gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas.

Valdiklyje nustatyti pagrindiniai gamykliniai parametrai:

 1. Oro teikimas į aeracinę sistemą 23 val. 45 min. nuo paleidimo pradžios. Lygiagrečiai oras tiekiamas ir į cirkuliacinio dumblo iš aeracinės kameros į denitrifikacinę kamerą sistemą.
 2. Oro tiekimas atitekančių nuotekų ir cirkuliacinio dumblo maišymui: kas 3 – 5 min automatiniame režime paduodamas oras į maišytuvą, sudarant skysčio judėjimo srautą iš apačios į viršų.
 3. Po 23 val. 45 min. pagal programą išjungiama orapūtė ir sustabdomas oro tiekimas į įrenginį. Vyksta dumblo tankinimas antriniame nusodintuve. Po 13 min. paleidžiama orapūtė. Oras tiekiamas į perteklinio dumblo erliftą. Sutankintas dumblas 1 – 2 min. šalinamas į dumblo tankintuvą. Po to nutraukiamas perteklinio dumblo šalinimas ir vėl pradedamas oro tiekimas į aeracinę sistemą.
 4. Kas 24 val. ciklas kartojasi iš naujo. Įvertinus perteklinio dumblo prieaugį, paskutinė oro tiekimo į perteklinio dumblo šalinimo erliftą fazė gali būti ilginama arba trumpinama.
 5. Koagulianto tirpalas į įrenginį dozuojamas automatiškai įjungiant siurblį dozatorių kas 2 val po 30 sekundžių. Pradinė dozė skirta sumažinti fosforo koncentracijai iki 4 mg/l. Esant poreikiui siurblio dozatoriaus darbo trukmė gali būti koreguojama.
Montavimas

MONTAVIMO DARBŲ INSTRUKCIJA

Vietos paruošimas

 

 1. Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu. Rengiant techninį ir darbo projektą už pateiktus skaičiavimus atsako projekto rengėjas.
 2. Apžiūros dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris yra reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinti.
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę nei pats valymo įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: Žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, STR 1.08.02:2002, STR 2.07.01:2003 statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis.

Tuo atveju, kai atliekant žemės kasimo darbus, susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, darbai turi būti nedelsiant sustabdyti. Informuoti statybos techninę priežiūrą vykdantį asmenį ar įgaliotą asmenį ir tik gavus leidimą, toliau tęsti darbus toje zonoje.

Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t.t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 – 300 mm).

  NV Comfort biologinio nuotekų valymo įrenginių montavimas

 DĖMESIO: Įrenginio montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso jo tolimesnis funkcionalumas. Montuojant įrenginį būtina užtikrinti, kad į įrenginio korpusą nepatektų gruntas bei statybinis laužas.

 

 1. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal EN 976-2 standartą.
 2. Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis statinio techninį ar/ir darbo projektą.
 3. Iškasama duobė, kuri atitinka įrenginio gabaritinius išmatavimus, įvertinus grunto savybes. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 4. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, BŪTINA PATIKRINTI ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 5. Įrenginiai į duobę įkeliami naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus juos į duobę, įrenginiai lyginami nivelyro pagalba.
 6. Tam, kad valymo įrenginys tinkamai funkcionuotų yra svarbu, kad jo viršutinėje dalyje esantis nuotekų persipylimo slenkstis būtų horizontalus. Tai pasiekiama montavimo pradžioje užpilant vandeniu viršutinėje dalyje esantį apskritiminį lataką (kurio vidinė šoninė sienelė ir yra persipylimo slenkstis) ir pagal šio vandens paviršiaus padėtį persipylimo slenksčio atžvilgiu, pakoreguojant viso valymo įrenginio padėtį gulsčiuko pagalba. Tam, kad užpildant lataką vandeniu jis neišbėgtų, reikalinga laikinai užaklinti išbėgimo movą.
 7. Gulsčiuko pagalba taip pat lyginamas ir dumblo tankintuvo padėties horizontalumas.
 8. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais kruopščiai juos sutankinant mechanizmu pagalba. Esant sausam smėliui, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 9. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant į patį įrenginį ir dumblo tankintuvą palaipsniui vandenį ir tuo pačiu metu smėlį į duobę aplink įrenginį. Tai atliekama taip: į įrenginį ir dumblo tankintuvą pilama 20-30 cm vandens ir tuo pačiu metu pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį. Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm vandens į patį įrenginį ir tankintuvą ir po 20-30 cm žemės aplink įrenginį.
 10. Įrenginio korpusas ir dumblo tankintuvas užpilamas smėliu iki įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių, kurie po to sujungiami su įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžiais.
 11. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždedamas dangtis, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį.
 12. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, rekomenduojama įrenginio apatinę ir viršutinę dalis sujungti naudojant hermetiką.
 13. Pritvirtinama papildoma erlifto su atvamzdžiais viršutinė dalis sujungiant vieną vamzdį su kitu. Uždedamas žiedas su apžiūros dangčiu. Prijungiami oro padavimo vamzdžiai. Baigiamas įrenginio užpylimas smėliu iki reikalingo aukščio.
 14. Jei įrenginio įgilinimas yra daugiau negu 1,2 m, reikalinga papildomai uždėti paaukštinimo žiedą (į komplektaciją įeina tik esant poreikiui). Jis užmaunamas be jokių papildomų tvirtinimų, užsandarinamas naudojant silikoną.
 15. Pabaigoje užpilame visą įrenginį gruntu iki projektinės altitudės (rekomenduojama: jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003, 450 punktas).
 16. Orapūtės pajungimas. Iš oro paskirstymo sistemos išeinančius antgalius reikia sujungti oro padavimo vamzdžiais su difuzoriaus, erliftų ir maišyklės pajungimo antgaliais.
 17. Siurblio dozatoriaus antgalis sujungiamas su koagulianto tiekimo žarnele, kurios galas pamerktas koagulianto talpoje.
 18. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, įrenginys turi būti ankeruojamas prie gelžbetoninio pagrindo. Galimi keli tvirtinimo būdai. Nuleidus ankeravimo plokštę, ant jos paviršiaus užpilti apie 10 - 20 cm storio smėlio sluoksnį ir jį sutankinti. Po to montuoti įrenginį prie ankeravimo plokštės. Esant kietam pagrindui montuojama ankeruojant prie gelžbetoninių žiedų arba blokų. Gelžbetoniniame žiede (bloke) išgręžiamos dvi skylės. Vienas nerūdijančio plieno lyno galas perkišamas per išgręžtas skyles, kitas per nuotekų valymo įrenginio laikiklius. Abu lyno galai sutvirtinami suveržtuvais. Gelžbetoniniai žiedai (blokai) nuo įrenginio guldomi tokiu atstumu, kad tarp lyno ir nuotekų valymo įrenginio susidarytų apie 20 laipsnių kampas.
 19. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja kelio dalimi, virš jo įrengiama armuota gelžbetoninė plokštė (rekomenduojamas plotas >150% įrenginio paviršiaus ploto), paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginių. Kiekvienu atskiru atveju armuotos gelžbetoninės plokštės storis turi būti paskaičiuotas rengiant projektą, įvertinant virš įrenginio judančių arba stovinčių transporto priemonių svorį, judėjimo intensyvumą. Rengiant techninį ir darbo projektą už skaičiavimus atsako projektuotojas. 
Eksploatacija

APTARNAVIMAS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

 Perteklinio dumblo šalinimo instrukcija (schema)

Jūsų valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros!

UAB „Traidenis“ pagaminti nuotekų valymo įrenginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobinių mikrobų, suskaidančių organinius teršalus, pagalba. Teisingai prižiūrint įrenginius, sumažėja priežiūros dažnumas ir savikaina.

Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius  aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:

 

 1. Kartą per dieną patikrinti:
 • ar į orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.
 1. Kartą per mėnesį po paleidimo derinimo darbų tikrinti:
 • vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu);
 • patikrinti aktyvaus dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies (tūris 1 l) ir palaukite 20 – 30 min, kol nuskaidrės. Esant normaliam įrenginio darbo režimui, nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant aktyvaus dumblo koncentracijai ≥ 60%,  vykdomas momentinis perteklinio dumblo šalinimas į dumblo kaupimo kamerą iki dumblo tūrio 50 %. Tam keičiama perteklinio dumblo eflifto darbo režimas valdiklyje.
 • patikrinti, kaip atrodo dumblas ir ištekantis vanduo, kokia jo spalva, ar jaučiamas specifinis, nemalonus kvapas. Dumblas aeracinėje dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti rudos spalvos, turėtų greitai nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra ne visiškai veiksmingas ir jo darbas nėra patenkinamas (žr. Kontrolinė lentelė).
 • vizualiai patikrinamas koagulianto kiekis talpoje. Esant poreikiui papildoma.

 

 1. Kartą per pusę metų kontroliuoti įrenginio darbo efektyvumą:
 • atlikti ištekančių nuotekų tyrimai (BDS, Nb, Pb, SM), išmatuojama deguonies (O2) koncentracija;
 • pagal nuotekų tyrimų rezultatus koreguojama koagulianto dozė pagal 3 lentelėje pateiktas reikšmes ir siurblio dozatoriaus darbo režimas, jeigu toks poreikis atsirado;
 • patikrinti, ar oro padavimo vamzdelis ir sujungimai išlieka sandarūs
 • užsakovas arba eksploataciją vykdantis asmuo visus atliktus darbus privalo registruoti atliktų darbų suvestinėje.
 1. Vieną kartą metuose:
  • esant aktyvaus dumblo koncentracijai aeracinėje kameroje ≥ 60% ir užpildytam dumblo tankintuvui, šalinamas visas susikaupęs dumblas iš tankintuvo kameros ir aeracinės kameros.
  • atlikti įrenginio atskirų dalių (difuzoriaus, erliftų, maišyklės) profilaktinį patikrinimą.
 1. Orapūtės priežiūra atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.
 2. Valdiklio nustatymai ir jų keitimo instrukcija vykdoma pagal gamintojo pateiktą instrukciją (žiūr. 6 skr.).
 3. Kartą per 1-2 metus patikrinti bioįkrovos būklę ir esant reikalui praplauti.
 4. 8. Atsiradus nesklandumams arba kitaip pastebėjus sistemos elementų darbo sutrikimus, nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. Mūsų specialistai tinkamai išspręs problemą, garantuodami efektyvų tolimesnį valymo įrenginio darbą.
 5. 9. Atlikus įrenginių aptarnavimą patikrinkite, kad valymo įrenginio dangtis būtų uždarytas.

  

Nuotekų valymo įrenginio eksploatacijos metu venkite:

 

 1. Į įrenginį neturi patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluosčiai, vystyklai, nosinės, gumos ar plastiko gaminiai, bei dideli riebalų kiekiai.
 2. Draudžiama naudoti buitinę chemiją didesnėmis dozėmis, nei nurodyta instrukcijose. Nuotekų valymo įrenginys susitvarko su normaliais skalbiklių, valiklių bei kitų chemikalų, naudojamų buityje, kiekiais.
 3. Į įrenginį negali patekti paviršinės bei lietaus nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.).
 4. Negalima į įrenginį išleisti medžiagas, kurių patekimas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).
 5. Užtikrinti, kad gruntinis vanduo nepatektų į įrenginį. Vanduo neturėtų tvenktis aplinkui įrenginį.
 6. Rekomenduojame netaisyti įrenginio patiems ir nekeisti jo dalių savo nuožiūra.

 

DĖMESIO!

 

 1. Į valymo įrenginį neturi patekti praplovimo vanduo iš filtrų, skirtų geriamo vandens minkštinimui ir gerinimui, bei nuotekos po maisto atliekų smulkintuvų!
 2. Į įrenginį negalima leisti vandens iš baseinų!