Individualiųjų namų naujieji 5 kartos NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginiai

2a31b29a456d76b4e770678faf32c08b_1650604475-9c43f0c01d5af57cbf9ea7f78b4b9786.png

NAUJIENA! Apie NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginius

NV Comfort – tai atnaujintas NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginys, kuriame buitinių nuotekų valymo procesas vyksta biologiniu – cheminiu principu. NV Comfort papildytas perteklinio dumblo kaupimo talpa, jog perteklinio dumblo šalinimas būtų atliekamas kuo rečiau, bei valdymo sistema, kuri reguliuoja įrenginio darbą, užtikrinant aukštus išvalymo rodiklius, signalizuoja ir įspėja apie netinkamą įrenginio darbą. Valdymo sistemos dėka išvengiama daug nemalonių dalykų, kurie nutinka įrenginio darbui sutrikus.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiai veikia biologiniu – cheminiu principu ir dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami tose vietose, kuriose nėra reikiamų sąlygų prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. NV Comfort valant buitines nuotekas biocheminiu būdu pasiekiami aukšti fosforo ir azoto išvalymo rodikliai.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų (virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų) nuotekų valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.
Pranašumai
 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas, paprasta priežiūra
 • dėl komplektacijoje esančio dumblo tankintuvo, perteklinio dumblo šalinimo darbai gali būti vykdomi tik vieną kartą į 1-3 metus arba/ir rečiau.
Buitinių nuotekų biocheminio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas ir ženklinami "CE" ženklu.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397
Techninė informacija

Apie NV 1÷3 Comfort nuotekų valymo įrenginį

 1. Aeracinė kamera
 2. Bioįkrova
 3. Difuzoriaus oro tiekimo vamzdis
 4. Difuzorius
 5. Antrinis sėsdintuvas
 6. Apžiūros liukas
 7. Cirkuliacinio dumblo vamzdis
 8. Perteklinio dumblo vamzdis
 9. Cirkuliacinio dumblo siurblio (erlifto) oro žarnelė
 10. Perteklinio dumblo siurblio (erlifto) oro žarnelė
 11. Nuotekų priėmimo/denitrifikavimo kamera
 12. Dumblo tankintuvo kamera
 13. Cirkuliacinio dumblo trišakis
 14. Nudumblėjusio vandens persipylimo trišakis
 15. Maišyklė
 16. Oro tiekimo vamzdis maišyklei
 17. Kogualianto dozatorius
 18. Orapūtė
 19. Kogualianto talpa
 20. Valdiklis
 21. Perteklinio dumblo šalinimo oro siurblys (erliftas)
 22. Cirkuliacinio dumblo grąžinimo oro siurblys (erliftas)

Valdymo skydo pagrindinės konstrukcinės dalys:

NV 1÷3 Comfort tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai

NV 1÷3 Comfort tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus, išlaikant išvalymo efektyvumą.
H* - derinama pagal įtekančio vamzdyno įgilinimą, duomenys lentelėje, kai įgilinimas 1,2 m;
d** - derinama pagal vamzdyno diametrą.

NV 1÷3 Comfort tipo nuotekų valymo įrenginių veikimo principas

Buitinių nuotekų valymo sistemą NV 1÷3 Comfort sudaro dvi atskiros talpos – biologinio valymo įrenginys (I) ir nuotekų priėmimo/denitrifikavimo ir dumblo tankintuvo kameros (Pav. 3: II), esančios vienoje talpoje, taip pat valdymo sistema (Pav. 3: III).
Nuotekos pirmiausia patenka į priėmimo/denitrifikavimo kamerą (Pav. 3: II, 11 poz.), iš kurios per įtekėjimo vamzdyną savitaka patenka valymo įrenginio aeracinę kamerą (Pav. 3: I, 1 poz.), kur oro pagalba maišosi su aktyviuoju dumblu.
Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės cirkuliacijos palaikymui oras tiekiamas orapūtės pagalba (Pav. 3: III, 18 poz.). Oras pro difuzorių (Pav. 3: I, 4 poz.) kyla iš apačios į viršų, to pasėkoje, nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido organines medžiagas, pagalba. Proceso tikslas – surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Įrenginio darbo pradžioje kol aktyvaus dumblo tūrio koncentracija nėra pasiekusi 20 tūrio procentų fosforas iš nuotekų šalinimas tik biologiškai. Aktyvaus dumblo koncentracija 30 tūrio procentų pasiekiama per 1 – 3 mėnesius priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Cirkuliacinis nitrifikuotas dumblas iš biologinio valymo įrenginio aeracinės kameros, cirkuliacinio dumblo grąžinimo oro siurblio (erlifto) pagalba (Pav. 3: I, 22 poz.) paduodamos į nuotekų priėmimo/denitrifikavimo kamerą (Pav. 3: II, 11 poz.), kur maišyklės (Pav. 3: II, 15 poz.) pagalba maišomas su atitekančiomis nuotekomis, šio proceso metu vyksta azoto junginių šalinimas iš nuotekų. Cirkuliacinio dumblo grąžinimo režimas nustatomas valdymo sistemoje (Pav. 3: III). Oras į cirkuliacinio dumblo grąžinimo oro siurblį (erliftą) ir maišyklę tiekiamas orapūtės (Pav. 3: III, 18 poz.) pagalba per oro paskirstymo kolektorių. Į maišyklę tiekiamo oro kiekis reguliuojamas pagal valdymo sistemoje nustatytą režimą. Denitrifikuotos nuotekos iš priėmimo kameros savitaka patenka į aeracinę kamerą (Pav. 3: I, 1 poz.). Didėjant mikroorganizmų masei, didėja aktyvaus dumblo kiekis. Kai aktyvaus dumblo kiekis pasiekia 30 tūrio procentų, biologiškai nepašalintam fosforui iš nuotekų pašalinti į aeracinę kamerą (Pav. 3: I, 1 poz.) iš koagulianto talpos (Pav. 3: III, 19 poz.) dozatoriaus (Pav. 3: III, 17 poz.) pagalba pradedamas dozuoti koagulianto tirpalas. Prieš tai būtina nustatyti fosforo koncentraciją ištekančiose nuotekose. Pagal likutinę fosforo koncentraciją nustatomas koagulianto kiekis ir dozatoriaus darbo režimas. Cheminiam valymui naudojamas cheminis koaguliantas – polialiuminio chloridas PAX118. Į aeracinę kamerą (Pav. 3: I, 1 poz.) įterpus šio cheminio kogualento vyksta ištirpdintų fosforo junginių koaguliacija. Koaguliavę fosforo junginiai pašalinami su pertekliniu dumblu. Perteklinis dumblas iš aeracinės kameros (Pav. 3: I, 1 poz.) periodiškai perteklinio dumblo šalinimo oro siurblio (erlifto) (Pav. 3: I, 21 poz.) pagalba pagal valdymo sistemoje nustatytą režimą šalinimas į dumblo tankintuvo kamerą (Pav. 3: II, 12 poz.). Oras į perteklinio dumblo siurblį tiekiamas orapūtės (Pav. 3: III, 18 poz.) pagalba per oro paskirstymo kolektorių. Į perteklinio dumblo siurblį tiekiamo oro kiekis reguliuojamas pagal valdymo sistemoje nustatytą režimą.

Iš aeracinės kameros (Pav. 3: I, 1 poz.) aktyvaus dumblo mišinys patenka į antrinį nusodintuvą (Pav. 3: I, 5 poz.), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, iš kurios aeracinės sistemos pagalba, vėl pakeliamas į aeracinę zoną – aerotanką. Nuskaidrėjusios nuotekos patenka į visu antrinio sėsdintuvo perimetru įrengtą surinkimo lataką ir pro srauto reguliatorių pasišalina į ištekėjimo vamzdį.
Perteklinis dumblas dumblo kaupimo kameroje (Pav. 3: II, 12 poz.) sėda į apačią, o nudumblėjęs vanduo pro nudumblėjusio vandens persipylimo trišakį (Pav. 3: II, 14 poz.) patenka į nuotekų priėmimo/denitrifikavimo kamerą (Pav. 3: II, 11 poz.) ir sugrąžinamas į valymo įrenginį (Pav. 3: I, 1 poz.). Savaime sutankėjęs perteklinis dumblas iš tankintuvo šalinamas periodiškai išsiurbiant.

Įrenginių išvalymo parametrai

 • BDS7 – 97,6 % (6,73 mg/l)
 • СhDS – 93,0 % (36,1 mg/l)
 • SS – 98,0 % (6,39 mg/l)
 • NKj – 77,5 (79,7*) % (8,82 (10,3*) mg/l)
 • Ntot – 31,5 (26,2*) % (25,2 (25,0*) mg/l)
 • P – 90,6 % (0,632 mg/l)
 • NH4-N – 78,4 (82,2) % (8,02 (9,62) mg/l)

Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

Ekspoatacija
Nuotekų valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros !
UAB „Traidenis“ pagaminti nuotekų valymo įrenginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobinių mikrobų, suskaidančių organinius teršalus, pagalba. Teisingai prižiūrint įrenginius sumažėja priežiūros dažnumas ir savikaina.

Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:

Kartą per dieną patikrinti:

 • ar į  orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.

Kartą per mėnesį po paleidimo derinimo darbų tikrinti:

 • vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu);
 • patikrinti aktyvaus dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies (tūris 1 l) ir palaukite 20 – 30 min, kol nuskaidrės. Esant normaliam įrenginio darbo režimui, nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant aktyvaus dumblo koncentracijai ≥ 60%, vykdomas momentinis perteklinio dumblo šalinimas į dumblo kaupimo kamerą iki dumblo tūrio 50 %. Tam keičiama perteklinio dumblo eflifto darbo režimas valdiklyje;
 • patikrinti, kaip atrodo dumblas ir ištekantis vanduo, kokia jo spalva, ar jaučiamas specifinis, nemalonus kvapas. Dumblas aeracinėje dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti rudos spalvos, turėtų greitai nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra ne visiškai veiksmingas ir jo darbas nėra patenkinamas;
 • vizualiai patikrinamas koagulianto kiekis talpoje. Esant poreikiui papildoma.

Kartą per pusę metų kontroliuoti įrenginio darbo efektyvumą:

 • atlikti ištekančių nuotekų tyrimai (BDS, Nb, Pb, SM), išmatuojama deguonies (O2) koncentracija;
 • pagal nuotekų tyrimų rezultatus koreguojama koagulianto dozė ir siurblio dozatoriaus darbo režimas, jeigu toks poreikis atsirado;
 • patikrinti, ar oro padavimo vamzdelis ir sujungimai išlieka sandarūs užsakovas arba eksploataciją vykdantis asmuo visus atliktus darbus privalo registruoti atliktų darbų suvestinėje.

Vieną kartą metuose:

 • esant aktyvaus dumblo koncentracijai aeracinėje kameroje ≥ 60% ir užpildytam dumblo tankintuvui, šalinamas visas susikaupęs dumblas iš tankintuvo kameros ir aeracinės kameros.
 • atlikti įrenginio atskirų dalių (difuzoriaus, oro siurblių (erliftų), maišyklės) profilaktinį patikrinimą.

Orapūtės priežiūra atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.

Valdiklio nustatymai ir jų keitimo instrukcija vykdoma pagal gamintojo pateiktą instrukciją.

Kartą per 1-2 metus patikrinti bioįkrovos būklę ir esant reikalui praplauti.

Atsiradus nesklandumams arba kitaip pastebėjus sistemos elementų darbo sutrikimus, nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. Mūsų specialistai tinkamai išspręs problemą, garantuodami efektyvų tolimesnį valymo įrenginio darbą.

Atlikus įrenginių aptarnavimą patikrinkite, kad valymo įrenginio dangtis būtų uždarytas

Nuotekų valymo įrenginio eksploatacijos metu venkite:

 1. Į įrenginį neturi patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluosčiai, vystyklai, nosinės, gumos ar plastiko gaminiai.
 2. Į įrenginį neturėtų patekti dideli riebalų kiekiai.Draudžiama naudoti buitinę chemiją dozėmis, didesnėmis nei nurodyta instrukcijose. Nuotekų valymo įrenginys susitvarko su normaliais skalbiklių, valiklių bei kitų chemikalų, naudojamų buityje, kiekiais.
 3. Į įrenginį negali patekti paviršinės bei lietaus nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.).
 4. Negalima į įrenginį išleisti medžiagų, kurių patekimas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).
 5. Būtina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo į įrenginį. Vanduo neturėtų tvenktis aplinkui įrenginį.
 6. Rekomenduojame netaisyti įrenginio patiems ir nekeisti jo dalių savo nuožiūra.

DĖMESIO !

 1. Į valymo įrenginį neturi patekti praplovimo vanduo iš filtrų, skirtų geriamo vandens minkštinimui ir gerinimui! Negali patekti nuotekos po maisto atliekų smulkintuvų !
 2. Į įrenginį negalima leisti vandens iš baseinų !

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMO INSTRUKCIJA

Eksploatuojant įrenginį, perteklinį dumblą rekomenduojama šalinti pagal susikaupusio dumblo kiekį aeracinėje kameroje ir tankintuve asenizacine mašina kartą per 1 - 2 metus.

Jeigu dumblo koncentracija aeracinėje kameroje ≥ 60% ir pilnas dumblo tankintuvas, šalinant perteklinį dumblą iš įrenginio būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Užsukama oro sklendė, kuria oras tiekiamas į difuzorių; palaukiama 15 – 20 min., kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas.
 2. Atsukamas oro tiekimo vamzdis tiekiantis orą į difuzorių (3-1) ir ištraukiamas iš įrenginio (3-2). Į aeracinės kameros centre esantį vamzdį įkišama asenizacinės mašinos išsiurbimo žarna iki pat įrenginio dugno (3-3). Perteklinio dumblo suspensija šalinama tol, kol vandens lygis aeracinėje kameroje nuktrenta iki bioįkrovos (žiūr. 3-5 pav. ). Prijungiamas oro tiekimo vamzdis su difuzoriumi (3-4). Oras vėl pradedamas tiekti į difuzorių (3-4). Šalinant perteklinį dumblą, kartu reikia pašalinti ir išplaukusį dumblą iš antrinio nusodintuvo, jei yra susidarę išplūdos.
 3. Po dumblo šalinimo patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 4. Šalinat sutankintą dumblą išsiurbiamos abi tankintuvo kameros.
 5. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.

Įrenginių paleidimo - derinimo darbai

 1. Nuotekų valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms išleisti į aplinką (2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. D1-412 Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas).

 2. Įrenginyje išbandoma aeracinė sistema, cirkuliacinio ir perteklinio dumblo grąžinimo, maišymo denitrifikacinėje kameroje sistemos.

 3. Įrenginys užpilamas dumblo užkratu atvežant aktyvaus dumblo arba užpildant įrenginį gyvu (upelio, kūdros) vandeniu.

 4. Įrenginius eksploatuojantis asmuo supažindinamas su pagrindinėmis įrenginio eksploatacinėmis taisyklėmis.

 5. Aktyvaus dumblo auginimo stadija: įjungiamas maišymas denitrifikacinėje kameroje ir cirkuliacinio dumblo grąžinimas, perteklinio dumblo šalinimas iš aeracinės kameros ir koagulentų dozavimas išjungti.

 6. Po 45 dienų valymo įrenginio darbo atliekami sekantys veiksniai:

  1. patikrinama aktyvaus dumblo koncentracija aeracinėje kameroje, atliekama ištekančių nuotekų tyrimai (BDS, Nb, Pb, SM), išmatuojama deguonies (O2) koncentracija.
  2. Esant aktyvaus dumblo koncentracijai aeracinėje kameroje ≥ 20%, įjungiamas perteklinio dumblo šalinimas.
  3. Nustatoma ir įjungiamas dozatorius koagulianto dozavimui pagal pradinius gamintojo nustatymus valdiklyje.
  4. Pagal nuotekų tyrimų rezultatus tikslinama koagulianto dozė cheminiam fosforo šalinimui. Jei liekamoji fosforo koncentracija ištekančiose nuotekose viršija leistiną, koreguojama koagulianto dozė bei koreguojamas siurblio dozatoriaus darbo režimas.
 7. Po 90 dienų kartojami 6 punkte aprašyti veiksmai.

 Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita ir įrenginio aptarnavimo instrukcija pridedant pakartotinius tyrimus.

Garantija

 1. UAB „Traidenis“ suteikia 15 metų garantiją požeminei įrenginio korpuso daliai. Įrenginio komplektuojamai daliai – difuzoriui UAB „Traidenis“ suteikia vienerių metų garantiją. Garantija elektrinei daliai nurodoma pagal gamintojo pateiktą gaminio techninį pasą. Garantija galioja tik eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, laikantis UAB „Traidenis“ pateiktos įrenginio aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. Garantija yra suteikiama defektams, kurių priežastis yra nekokybiška medžiaga, gamybos trūkumai ar konstrukcijos trūkumai.
 2. Garantija suteikiama tik UAB „Traidenis“ produkcijai ir nepadengia išlaidų, susijusių su paties namo/biuro kanalizacijos vamzdžių/surinkimo talpų, paskirstymo sistemos gedimais.
 3. UAB „Traidenis“ nebus atsakinga už įrenginio gedimus, kurie kiltų, jei dėl kažkokių priežasčių buvo nutraukta įrenginio priežiūra. UAB „Traidenis“ garantiniai įsipareigojimai yra taikomi tiktai su sąlyga, kad įrenginio montavimo darbai buvo atliekami UAB „Traidenis“ įgaliotų atstovų arba asmenų, turinčių inžinerinių tinklų statybos darbų atestatą ir tik tuo atveju, jei už įrenginį buvo atsiskaityta pagal aptartas mokėjimo sąlygas ir galutinis vartotojas turi tai patvirtinančius dokumentus (atsiskaitymo dokumentus, montavimo darbų atlikimo dokumentus ir pan.).
 4. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, kad bet kokie įrenginio defektai, gedimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti: a) įrenginio montavimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo; b) neteisingo arba netinkamo eksploatavimo; c) netinkamų atsarginių dalių ar reikmenų naudojimo; d) transportavimo, arba kitokios įrenginio tvarkymo formos; e) įrenginio pakeitimų arba g) kitų defektų, gedimų arba sugadinimo, kurie nėra susiję su nekokybiška medžiaga arba gamybos trūkumais. Šis sąrašas nėra išsamus. Be to, garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, jog bet kokie įrenginio defektai, gedimai arba sugadinimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti aplaidumo eksploatuojant įrenginį pagal eksploatacijos/priežiūros taisykles ar nurodymus naudotojui, arba kad bet kokių defektų, gedimų arba sugadinimo nebuvo galima išvengti net ir laikantis eksploatacijos/priežiūros taisyklių ar nurodymų naudotojui reikalavimų. („Galutinis vartotojas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuriam priklauso įrenginys ir kuris neįsigijo įrenginio siekdamas jį perparduoti arba sumontuoti verslo metu).
 5. Garantiniai įsipareigojimai pradedami vykdyti galutiniam vartotojui garantijos laikotarpiu per du mėnesius nuo to momento, kai galutinis vartotojas pastebėjo arba turėjo pastebėti defektą, pateikus prekybos atstovui, iš kurio jis įsigijo įrenginį, rašytinį protestą.
 6. Jei galutinis vartotojas negali dokumentais pagrįsti įrenginio perdavimo datos, UAB „Traidenis“ pasilieka teisę nustatyti garantijos pradžios datą pagal dokumentus, iš kurių galima spręsti apie galimą pagaminimo datą. Galutinis vartotojas turi pagrįsti dokumentais, kad garantijos terminas nėra pasibaigęs.
 7. UAB „Traidenis“ siūlo pasirašyti sutartį, pagal kurią už atitinkamą paslaugos mokestį įgalioti atstovai reguliariai atvažiuos patikrinti įrenginį, o atsiradus problemoms, jas pašalins. Dėl aptarnavimo sutarties prašome kreiptis į mūsų įgaliotus atstovus.
DĖMESIO! GARANTIJA NEPADENGIA IŠLAIDŲ SKAMBUČIAMS, ATVAŽIAVIMUI, DARBUI BEI MEDŽIAGOMS TAIS ATVEJAIS, KAI:
 1. Atsirado nesklandumų dėl įrenginio šeimininko aplaidumo, ar dėl laiku neatliktos įrenginio priežiūros.
 2. Jeigu įrenginio remontą ar detalių pakeitimą atlikote patys, arba tai padarė ne UAB „Traidenis“ įgaliotas atstovas.
 3. Jeigu pakeitėte įrenginio detales neautentiškomis. Jei per aplaidumą orapūtė nebegavo elektros srovės arba buvo sugadinta, neteisingai ją pajungus prie elektros srovės.
 4. Jeigu į įrenginį pateko dideli kiekiai riebalų, biologiškai nesuskaidomų medžiagų ar chemikalų, dažų ar bet kokios kitokios nebuitinės nuotekos. Jeigu į įrenginį netikėtai pateko vienkartiniai arba nuolatiniai daug didesni nuotekų kiekiai, nei apskaičiuota konkrečiam įrenginiui.
 5. Jeigu buvo nesilaikoma įrenginio montavimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų.