Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

moduliniai_1678353419-f05296b0ce1b4bd37ff98cf6995ae438.JPG

HNV tipa apdzīvoto vietu un no jauna būvējamo kvartālu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir paredzētas sadzīves vai tām līdzīgo notekūdeņu no virtuves, vannas, tualetes, kā arī citu telpu, kas tiek līdzīgi izmantotas,  ūdens attīrīšanas mērķim.

Attīrīšanas iekārtā nedrīkst iekļūt:

virszemes notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.);
notekūdeņi no garāžām un citām telpām, kuras netiek izmantotas sadzīves vajadzībām;
ūdens no baseiniem vai citām tvertnēm, kas lielākas par 1 m³;
ķīmiskas vielas, kuru iekļūšana kanalizācijas sistēmā nav paredzēta atbilstoši to izmantošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.);
ūdens pēc ūdens mīkstināšanas/atdzelžošanas filtru reģenerācijas;
sadzīvē izmantojamos ķīmiskos līdzekļus (mazgāšanas līdzekļus, balinātājus, mīkstinātājus, attaukošanas līdzekļus) jāizmanto atbilstoši ražotāja sniegtiem norādījumiem. 

1. Manuālie režģi
2. Smilšu ķērājs
3. Plūsmas savākšanas / sadales aka
4. HNV tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārta
5. Dūņu sabiezinātājs
6. Debita mērīšanas aka
7. Kompresors

Apdzīvotās vietas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas shēma 

Iekārtu priekšrocības

tiek ražotas ar dažādu jaudu;
auksta attīrīšanas pakāpe (līdz 98% no piesārņojuma apjoma);
nav iekšēju kustīgu detaļu, kurām būtu jāveic apkope un tās jāmaina;
izturīga viegla stiklaplasta konstrukcija (viegli transportēt);
mazgabarīta slēgta tipa izstrādājumi;
strādā klusi un neizdala smaku;
attīrītais ūdens ir dzidrs un bez smaržas;
minimāls elektroenerģijas patēriņš;
vienkārši apkalpot un automatizēt procesu;
var montēt ne tika zem zemes (ja tam traucē pazemes būves), bet arī izveidojot speciālu uzbērumu virs zemes.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

I modifikācija (HNV-P)

HNV-P modifikācijas iekārta sastāv no pirmējā nostādinātāja, aerobā reaktora, otrējā nostādinātāja (ar plānsienu moduli) vienā tvertnē. Pirms HNV-P modifikācijas iekārtas parasti tiek uzstādīti režģi (vai sūknis smalcinātājs) un smilšu ķērājs.  
Pieplūstošie notekūdeņi nokļūst pirmajā nostādinātājā. Notekūdeņi paliek pirmajā nostādinātājā 2 stundas. Ar kompresora palīdzību nostādinātājā nostādinātās dūņas pastāvīgi tiek novadītas uz atsevišķi ierīkoto dūņu stabilizatoru. Pēc nostādinātāja notekūdeņi nokļūst aerobajā reaktorā ar bioielādi. Bioloģiskā attīrīšana – attīrīšana ar aktīvām dūņām, kas balstās mikroorganismu darbību. Notekūdeņi, kuri jāattīra, tiek aerēti. Pārslas veidojošās baktērijas (mikroorganismi) vairojas, veido grupas, pie kurām pielīp protozooti un citi dzīvie organismi. Mikroorganismi metobilizē („saēd” un saskalda), kā arī bioloģiski noārda piesārņojošās organiskās vielas. Nepieciešama pastāvīga izšķīdušā skābekļa padeve. Procesa mērķis – sasaistīt šķīstošās, koloidālās un biogēnās vielas no notekūdeņiem ar aktīvajām dūņām un tās atdalīt. Aktīvo dūņu process būtībā ir dzīva sistēma, tāpēc attiecīgi arī jārīkojas. Lai saglabātu noteiktus nepieciešamos dzīvos mikroorganismus, tie attiecīgi jābaro, jāaudzē un jāpavairo”. Strauja darba apstākļu maiņa var radīt šoku. Tāpēc tiek izmantota bioielāde, pie kuras piestiprinās mikroorganismi, kurus nevar projām noskalot nevienmērīgās notekūdeņu plūsmas. Liekās dūņas no aerobā reaktora ar kompresora palīdzību tiek novadītas uz pirmējo nostādinātāju. Notekūdeņu-dūņu maisījums pēc aerobā reaktora nokļūst otrējā nostādinātājā ar plānsienu moduli, no kura nostādinātās dūņas izmantojot kompresoru tiek atgrieztas atpakaļ aerobajā reaktorā, bet dzidrinātie notekūdeņi izplūst no iekārtas.  

HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskās shēmas

I variants

 1. att. HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vienā korpusā (produktivitāte 5 m³ /p līdz 24 m³ /p) 

Tehnoloģiskie parametri 

II – variants 

2. att. HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (otrējais nostādinātājs atsevišķā korpusā) produktivitāte  no 25 m³ /p līdz 55 m³ /p 

Tehnoloģiskie parametri 

HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte 

II modifikācija (HNV-N)

HNV-N modifikācijas iekārta sastāv no anoksās kameras, pagarinātas aerācijas aerotvertnes un otrējā nostādinātāja vienā tvertnē. Pirms HNV-N modifikācijas iekārtas obligāti jāuzstāda režģis (sūknis smalcinātājs), smilšu ķērājs, septiķis, kā arī, ja nepieciešams, tauku ķērājs. 
Pirmajā šīs iekārtas kamerā uzturami anoksās aerobās attīrīšanas apstākļi (bioloģiskiem procesiem tiek izmantots nitrātu skābeklis) – pieplūstošie notekūdeņi tiek samaisīti ar nitrificētu dūņu maisījumu, kas tiek padots no aerācijas kameras. Anoksajā kamerā no notekūdeņiem tiek atdalīts nitrātu slāpeklis, tā uzlabojas dūņu nostādināšanās (samazinās dūņu indekss un denitrifikācijas risks otrējā nostādinātājā). Pēc anoksās kameras notekūdeņi iekļūst pagarinātās aerācijas kamerā (aerobā reaktorā), kurā notekūdeņi tiek aerēti un tālāk turpinās aerobā notekūdeņu attīrīšana un liekā slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem. Notekūdeņu-dūņu maisījums no aerotvertnes nokļūst otrējā nostādinātājā, kurā atdalījušās aktīvās dūņas atgriežas anoksajā zonā, bet dzidrinātie notekūdeņi tiek izvadīti no iekārtas. Liekās aktīvās dūņās no iekārtas tiek izsūknētas periodiski, kad to koncentrācijas aerotvertnē sasniedz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju. 
HNV-N modifikācijas iekārtās tiek panākta lielākā notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte, tāpat arī tās ir mazāk prasīgas pret ekspluatācijas nosacījumiem, attīrot notekūdeņus, neveidojas zaļas dūņas, nenotiek anaerobie procesi, tāpēc nav nepatīkamu smaku, tiek izsūktas pilnīgi stabilizētas dūņas, ļoti mazo uzturamo  dūņu slodžu dēļ lieko dūņu daudzums mazāks par citu modifikāciju HNV iekārtām. 

HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskās shēmas

I  variants

 1. att. HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vienā korpusā (produktivitāte  no 5m³ /p līdz 24 m³ /p)

Tehnoloģiskie parametri

II variants