Individuālo māju sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

prie-nv-vietoje-dangciu_1678352818-5c9b276a4788af1c2feb0142d3b1ae69.JPG

NV tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tiek ražotas kopš 1996. gada, tās tiek pārdotas Lietuvā, Polijā, Krievijā, Maķedonijā u. c.

NV tipa aerobās iekārtas visbiežāk tiek izmantotas individuālo dzīvojamo māju sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Iekārtas tiek uzstādītas tur, kur nav iespējams pieslēgties pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

NV tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves vai tām līdzīgo notekūdeņu no virtuves, vannas, tualetes un citu telpu, kas tiek līdzīgi izmantotas, notekūdeņu attīrīšanai. 

Attīrīšanas iekārtā nedrīkst iekļūt:

virszemes notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.);
notekūdeņi no garāžām un citām telpām, kuras netiek izmantotas sadzīves vajadzībām;
ūdens no baseiniem vai citām tvertnēm, kas lielākas par 1 m³;
ķīmiskas vielas, kuru iekļūšana kanalizācijas sistēmā nav paredzēta atbilstoši to izmantošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.); 
ūdens pēc ūdens mīkstināšanas/atdzelžošanas filtru reģenerācijas.   

NV tipa iekārtu priekšrocības:

rūpnieciska slēgta tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta;
tiek ražotas ar dažādu jaudu;
augsta attīrīšanas pakāpe, tiek attīrīts piesārņojums 95–98% apjomā;
nav iekšēju kustīgu detaļu, kurām būtu jāveic apkope un tās jāmaina;
izturīga viegla stiklaplasta konstrukcija (viegli transportēt);
strādā klusi un neizdala smaku;
attīrītais ūdens ir dzidrs un bez smaržas;
minimāls elektroenerģijas patēriņš;
filtrācijas aprīkojums papildus nav nepieciešams;
vienkārši apkalpot un automatizēt procesu;
vienkārša montāža. 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Par 1÷4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

NV 1÷4a notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no divām kamerām, kuras atrodas vienā tvertnē (skat. 1. att.). Notekūdeņi, kuri ieplūst iekārtās, vispirms iekļūst iekšējā kamerā, kurā ar gaisa palīdzību sajaucas ar aktīvām dūņām. Aktīvo dūņu dzīvības un attīrāmo notekūdeņu iekšējās recirkulācijas uzturēšanai nepieciešams saspiests gaiss. Gaiss tiek padots caur kompresoru . Bioloģiskā attīrīšana – attīrīšana ar aktīvām dūņām, balstās uz mikroorganismu darbību. Procesa mērķis – sasaistīt šķīstošās, koloidālās un biogēnās vielas no notekūdeņiem ar aktīvajām dūņām un tad atdalīt aktīvās dūņas. Pārslas veidojošie mikroorganismi vairojas, veido grupas, pie kurām pieķeras protozooti vai citas dzīvas formas. Mikroorganismi metobilizē („saēd” un saskalda) kā arī bioloģiski noārda organiskās vielas. Aerācijas zonā notiek organisko vielu sadalīšanās un aktīvo dūņu veidošanās. No aerācijas kameras aktīvo dūņu maisījums nokļūst ārējā kamerā (sekundārajā nostādinātājā), kur aktīvās dūņas pateicoties gravitācijas spēkiem atdalās un laižas lejup apakšējā iekārtas daļā, bet atdalījies attīrītais ūdens ceļas augšup un izplūst laukā. Palielinoties mikroorganismu masai, palielinās arī aktīvo dūņu daudzums. Liekās dūņas tiek izsūknētas ar asenizācijas mašīnu, izsūcot divas trešdaļas no iekārtas tilpuma.

Galvenās konstrukcijas daļas: 

1. Korpuss (stiklaplasts) 
2. Revīzijas lūka 
3. Bioielāde 
4. Difuzors 
5. Ieplūdes caurule 
6. Izplūdes caurule 
7. Gaisa padeves caurule 
8. Kompresors

Papildus komplektā var pasūtīt: 

9. Paaugstināšanas gredzenu 
10. Kompresora kasti 

1. att. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu parametri

2. att. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipa iekārtu galvenie gabarītizmēri 


Iekārtu galvenie izmēri

Ražotājs patur tiesības mainīt izstrādājuma parametrus, saglabājot attīrīšanas efektivitāti. 
H* – tiek pielāgots atbilstoši nepieciešamajam augstumam. 

IEKĀRTAS MONTĀŽA

NV-a tipa iekārtas montāža

Vietas sagatavošana

 1. Iekārtas un sistēmas, kas nodrošina tās funkcijas,  montāža jāveic, vadoties no ēkas tehniskā un/vai darba projekta. Gatavojot tehnisko un darba projektu par norādītiem aprēķiniem atbild projektētājs.
 2. Revīzijas vākam jābūt pieejamam pastāvīgai pārbaudīšanai, kā arī  tam, lai sistēma funkcionētu pareizi.
 3. Pārbaudiet, kāds diametrs ir kanalizācijas caurulei. Pārliecinieties, ka tiek saglabāts slīpums, kas nepieciešams notekūdeņu pašteces nodrošināšanai uz iekārtu.
 4. SAGATAVOŠANĀS ZEMES DARBIEM: attīriet laukumu, kas būtu vismaz par  pusmetru platāks  nekā ir pašas iekārtas izmēri.
 5. ZEMES DARBI: zemes darbi jāveic, stingri vadoties no STR 1.07.02:2005, būves tehniskā un/vai darba projekta un vispārīgām būvniecības montāžas normām. 

Gadījumā, ja veicot zemes rakšanas darbus tiek atklātas projekta rasējumos nenorādītās iekārtas vai komunikācijas, darbi nekavējoties jāaptur un par to jāinformē persona, kura veic būvniecības tehnisko uzraudzību, vai pilnvarotā persona. Tikai pēc atļaujas saņemšanas drīkst turpināt darbus zonā, kurā tika apturēti darbi. 

Pēc zemes darbu pabeigšanas līdz projekta altitūdei, jāpārbauda pamatne, vai nav vāju vietu vai piemirkušas grunts, izrakumu u. c. Tāda grunts jāizņem līdz personas, kura veic būvniecības tehnisko uzraudzību, norādītajam dziļumam un jāaizber ar piemērotu grunti, to sablīvējot. Jāsagatavo laukums līdz projektā norādītai altitūdei, grunts jāsablīvē (sablīvēšanas koeficients no 0,95÷0,98, blīvēšanas slānis 200–300 mm).

Iekārtas montāža

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāža jāveic atbilstoši EN 076-2 standartam.

2. Attīrīšanas iekārta jāmontē atbilstoši iepriekš sagatavotam un ar attiecīgām instancēm saskaņotam būves tehniskajam un/vai darba projektam.

3. Jāizrok bedre, kura atbilst iekārtas gabarītizmēriem, ņemot vērā grunts īpašības. Rakšana jābeidz, kad ir palikuši 20–30 cm līdz projekta bedres dziļumam. Tālāk jārok ar rokām, t.i., ar lāpstu. Šādā veidā tiek panākts, ka iekārta ar savu pamatni balstītos uz neskartās grunts.

4. Pirms iekārtas ielaišanas  bedrē, JĀPĀRBAUDA, vai atbilst notekūdeņu padeves caurules dziļums un attīrīšanas iekārtas pieplūdes uzmavas augstums, kā arī attīrīšanas iekārtas pieplūdes un noplūdes cauruļu leņķi.

5. Iekārta bedrē jāielaiž, izmantojot standarta pacelšanas mehānismus. Iekārtu uzmanīgi laižot bedrē, tā jāizlīdzina izmantojot  nivelieri. 

6. Lai attīrīšanas iekārta pareizi funkcionētu, svarīgi, lai tās augšējā daļā esošais notekūdeņu pārplūdes slieksnis būtu horizontāls. Tas tiek panākts, montāžas sākumā ielejot ūdeni augšējā daļā esošajā apaļajā teknē (kuras iekšējā sānu sieniņa ir pārplūdes slieksnis) un atbilstoši šī ūdens virsmas stāvoklim attiecībā pret pārplūdes slieksni, koriģējot visas attīrīšanas iekārtas stāvokli izmantojot līmeņrādi.  Lai piepildītu tekni ar ūdeni un tas neaizplūstu, uz laiku jānoslēdz izplūdes uzmava.  

7. Atstarpe starp bedres malām un attīrīšanas iekārtu pakāpeniski jāaizpilda ar iepriekš uz montāžas vietu atvestām smiltīm, kuras jāber 20–30 cm biezā slānī, tās rūpīgi sablīvējot izmantojot mehānismu. Ja smilts ir sausa, blīvēšanas laikā tā jāsamitrina ar ūdeni. 

8. Montāžas laikā (vai arī, ja ir augsts gruntsūdens līmenis) berot smiltis bedrē ap iekārtu, vienlaicīgi pašā iekārtā pakāpeniski  jālej ūdens. Tas jādara šādi: bedrē ap iekārtu jāieber 20–30 cm smilts un vienlaicīgi iekārtā jāielej 20–30 cm ūdens. Šādi darbs jāturpina arī tālāk, berot pa 20–30 cm zemes ap iekārtu un lejot pa 20–30 cm ūdens pašā iekārtā. 

9. Iekārtas korpuss jāaizber ar smiltīm līdz ieplūdes/izplūdes īscaurulēm, kuras pēc tam jāsavieno ar ieplūdes/izplūdes caurulēm. 

10. Pēc iekārtas aizbēršanas ar smiltīm līdz augšējai iekārtas daļai, uzlieciet vāku , lai, tālāk turpinot aizbēršanas darbus, aizberamās smiltis neiekļūtu attīrīšanas iekārtas iekšpusē. 

11. Ja iekārtas iedziļināšana ir vairāk par 1,2 m, papildus jāuzliek paaugstināšanas gredzens (komplektācijā iekļauts tikai tad, ja ir nepieciešams). Tas tiek uzstādīts bez papildus stiprinājumiem, noblīvējams ar silikonu. 

12. Beigās visa iekārta jāaizber ar grunti līdz projekta altitūdei (ieteicams: ja iekārta tiek uzstādīta braucamajā daļā; 50–70 mm no zemes virsmas – ja montēšana notiek mauriņā, dzīvojamos kvartālos, 200 mm – ja iekārta tiek uzstādīta neapbūvējamās teritorijās (STR 2.07.01:2003 450. punkts)). 

13.  Ja ir augsti gruntsūdeņi, iekārta jānoenkuro pie dzelzsbetona pamatnes. Iespējamie stiprināšanas veidi (skat. 6. un 7. att.). Nolaižot enkurošanas plāksni, uz tās virsmas jāuzber aptuveni 10–20 cm smilts slānis un tā jānoblīvē. Pēc tam iekārta jāpiestiprina pie enkurošanas plāksnes. 

Dzelzsbetona gredzenā jāizurbj divi caurumi. Viens nerūsējošā tērauda troses gals jāizvelk cauri izurbtajam caurumam, otrs caur notekūdens attīrīšanas iekārtas turētājiem. Abi troses gali jānostiprina ar savilcējiem. Dzelzsbetona gredzeni no iekārtas jāuzstāda tādā attālumā, lai starp trosi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu veidotos aptuveni 20 grādu leņķis.  

14. Montējot attīrīšanas iekārtu zem braucamās ceļa daļas, virs tās jāuzstāda armēta dzelzsbetona plāksne (ieteicamā platība > 150% no iekārtas virsmas platības), kas novirzīs  transporta līdzekļu slodzi projām no attīrīšanas iekārtām. Katrā atsevišķā gadījumā armētās dzelzsbetona plāksnes biezums jāaprēķina gatavojot projektu, ievērtējot virs iekārtas kustīgo vai stāvošo transporta līdzekļu svaru, kustības intensitāti. Gatavojot tehnisko vai darba projektu par aprēķiniem atbild projektētājs.  

Kompresora, gaisa padeves caurules un difuzora montāža

 1. Pārbaudiet, vai patiešām komplektā ir tas kompresora modelis, kas ir norādīts attīrīšanas iekārtas aprakstā.
 2. Kompresoru var uzstādīt palīgtelpā (garāžā, noliktavā u. tml.), taču ne lielākā kā 15 m attālumā no attīrīšanas iekārtas, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā skābekļa padeve un tiktu novērsts gaisa plūsmas spiediena zudums. Telpai jābūt ventilējamai un tajā jābūt elektrībai. Ja ir nepieciešamība, kompresoru var uzstādīt arī ārā (speciālā stiklaplasta kastē, kas to pasargā no lietus un putekļiem).
 3. Montējot kompresoru ārā, kastes nedrīkst novietot tajā vietā, kur var saplūst un uzkrāties ūdens.
 4. Montējot kompresoru telpā, tas jānovieto tā, lai tas nesaskartos ar sienu vai kādu balstu. 
 5. Uzstādot gaisa padeves caurulīti, svarīgi to sagatavot tik daudz, lai varētu ar rezervi apiet asus stūrus un vietas, kurās uz to varētu iedarboties liela slodze. Lai izvairītos no plūsmas spiediena zudumiem, pēc iespējas jāsamazina caurules līkumu skaits, lai gaiss vienmērīgā slīpumā plūstu virzienā uz iekārtu.  

Gaisa padeves caurulīte jāieklāj uz cietākas pamatnes, piemēram, uz neskartas grunts virsmas grāvī. Uzmanīgi aizberiet caurulīti ar augsni, lai to nesabojātu. 

EKSPLUATĀCIJA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir nepieciešama  pastāvīga un regulāra uzraudzība !

UAB „Traidenis” izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas efektīvi attīra notekūdeņus ar aerobo mikrobu palīdzību, kas sadala organisko piesārņojumu. Pareizi uzraugot iekārtas  samazinās apkopes biežums un izmaksas. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju un apkalpošanu veic apmācīts personāls. Personālam, kas apkalpo (ekspluatē), iekārtas, ir pienākums: 
1. Reizi dienā pārbaudīt: 
 •  vai kompresoram tiek padota elektrostrāva. Pieļaujami elektrostrāvas pārtraukumi līdz 10 st.; 
 •  vai nerodas pastiprināta skaņa vai vibrācijas.
2. Reizi nedēļā pārbaudīt: 
 • vai iekārtā nav radusies smaka, kādā krāsā ir notekūdeņi, vai nav radies liels putu daudzums, vai iekārtā nav radušies liekie tauki vai bioloģiski nesadalāmu daļiņu daudzums. Ja nepieciešams, šie uzkrājumi jāiztīra. Ieteicams pārbaudīt, kā izskatās pašas dūņas vai izplūstošais ūdens. Lai to izdarītu, pasmeliet nelielu tā daudzumu un novērtējiet to:   kāda ir tā krāsa, vai ir smaka. Dūņām aerācijas daļā (tur, kur notiek intensīva notekūdeņu maisīšana) jābūt brūnā krāsā, tām būtu ātri jānogulsnējas; no attīrīšanas iekārtas būtu jāizplūst dzidram ūdenim, kam nav  smaržas. Ja dūņu krāsa ir pelēcīga, daļiņas nogulsnējas lēni un no attīrīšanas iekārtas izplūst nepatīkami smakojošs, duļķains ūdens – viss tas norāda, ka dūņas ir vājas un to darbs nav apmierinošs.  
 • dūņu koncentrāciju iekārtā. Caurspīdīgā traukā pasmeliet ūdeni un dūņu maisījumu no aerācijas daļas un pagaidiet 20–30 min., kamēr tas kļūst dzidrs. Dūņu, kas nogulsnējušās, tilpumam jābūt aptuveni 30–50% no kopējā trauka tilpuma. Ja ir lielāks dūņu, kas nogulsnējušā, tilpums – jāregulē erlifta darba režīms.  
 • vizuālā aerācijas sistēmas darba pārbaude (vai notiek intensīva notekūdeņu sajaukšanās ar aktīvām dūņām).
3. Reizi mēnesī pārbaudīt: 
 •  vai ir tīri kompresora filtri, ja nepieciešams, iztīrīt  vai nomainīt tos (PIEZĪME: detalizētāka kompresora apkalpošana pēc piegādātāja sniegtiem ekspluatācijas noteikumiem); 
 •  vai nav gaisa noplūde savienojumu vietās un gaisa padeves caurulē; 
 •  dūņu daudzumu biezinātājā. Ja dūņu daudzums (tilpums) ir vairāk par 2/3 no kopējā tilpuma, uzkrāto dūņu pārpalikums jāizsūc.
4. Reizi ceturksnī kontrolēt: 
 • iekārtas darba efektivitāti, tas ir jāveic attīrāmo un attīrīto notekūdeņu kontrolpārbaudes; 
 • sekot līdzi dūņu pārpalikuma daudzumam aerācijas kamerā (izsūkšanas biežums no iekārtas atkarīgs no faktiskās tās piesārņojuma slodzes, bet ne retāk kā 1 reizi gadā, izsūkšanas nepieciešamība tiek noteikta sekojoši: caurspīdīgā traukā iesmeliet ūdens un dūņu maisījumu no aerācijas daļas un pagaidiet 20–30 min., kamēr tas kļūst dzidrs.  Dūņu, kas nogulsnējas, tilpumam jābūt aptuveni 30–50% no kopējā trauka tilpuma. Ja dūņu tilpums iekārtā ir lielāks par 60–70%, izsūciet liekās dūņas (izsūkšanu vislabāk veikt pavasarī un rudenī).
5. Vienu reizi gadā. 
 • pārbaudīt, vai gaisa padeves caurulīte un savienojumi saglabājas hermētiski; 
 • veikt iekārtu atsevišķu detaļu profilaktisko pārbaudi.

6. Ik pēc 2 gadiem pārbaudīt aeratora darbību un, ja nepieciešams, nomainīt membrānu, vienlaicīgi pārbaudīt arī bioielādes stāvokli, ja nepieciešams, izskalot.

7. Pasūtītājam vai personai, kura veic ekspluatāciju, ir pienākums pildīt ekspluatācijas žurnālu un darbus reģistrēt veikto darbu reģistrā.

8. Ja rodas problēmas vai tiek novēroti sistēmas elementu darba traucējumi, nekavējoties sazinieties ar UAB „ Tradenis” pārstāvjiem. Mūsu speciālisti pienācīgi atrisinās problēmu, garantējot efektīvu  attīrīšanas iekārtas turpmāko darbību.

9. Pēc iekārtas apkopes pārbaudīt, vai attīrīšanas iekārtas vāks ir aizvērts.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas laikā izvairieties no tā:
 1. Lai iekārtā neiekļūtu bioloģiski nesadalāmi elementi: papīra dvieļi, autiņi, kabatlakatiņi, gumijas vai plastmasas izstrādājumi.

 2. Lai iekārtā neiekļūtu liels tauku daudzums.

 3. Lai iekārtā netiktu  izmantotas sadzīves ķīmijas devas, kas ir lielākas par instrukcijās norādītajām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek galā ar normāliem mazgāšanas līdzekļu, tīrīšanas līdzekļu un citu ķimikāliju, kas tiek izmantojamas mājsaimniecībā, daudzumiem.

 4. Lai iekārtā neiekļūtu virszemes un lietus notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.).

 5. Lai iekārtā neieplūstu vielas, kuru iekļūšana nav paredzēta atbilstoši to lietošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.).

 6. Lai iekārta tiktu izolēta no iespējamā gruntsūdens iekļūšanas tajā. Ūdens nedrīkstētu krāties ap iekārtu .

Rekomendējam nelabot iekārtu pašiem un nemainīt tās detaļas pēc saviem ieskatiem. UZMANĪBU!
 1. Attīrīšanas iekārtā nebūtu jāiekļūst skalošanas ūdenim no filtriem, kuri paredzēti dzeramā ūdens mīkstināšanai un dzeršanai! Nedrīkst iekļūt notekūdeņi pēc pārtikas atkritumu smalcinātājiem!

 2. Iekārtā nedrīkst ielaist ūdeni no baseiniem!

LIEKO DŪŅU IZSŪKNĒŠANAS INSTRUKCIJA

Ekspluatējot iekārtu, reizi mēnesī jāpārbauda dūņu koncentrācija iekārtā (aerācijas daļā). Caurspīdīgā traukā pasmeliet ūdeni un dūņu maisījumu no aerācijas daļas un pagaidiet 20–30 min., kamēr tas kļūst dzidrs. Dūņu tilpumam, kas nogulsnējas, jābūt aptuveni 30–50% no kopējā trauka tilpuma. Ja ir lielāks dūņu, kas ir nogulsnējušās, tilpums, dūņas jāizsūknē. Lieko dūņu izsūknēšana atkarīga no NV tipa bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas modifikācijas.

LIEKO DŪŅU IZSŪKNĒŠANA NV – A TIPA IEKĀRTĀ
 1. Liekās dūņas var izsūknēt ,izmantojot asenizācijas mašīnu, tieši no aerācijas kameras. Šādā gadījumā vispirms atslēdziet kompresoru un pagaidiet 30 minūtes, kamēr iekārtas apakšā nogulsnēsies dūņas.

 2. Atvienojiet gaisa padeves cauruli un izvelciet to no iekārtas.

 3. Iekšējā iekārtas daļā uzmanīgi ielaidiet izvelkamo šļūteni un no iekārtas izsūknējiet visu . Pēc izsūknēšanas iekārtā papildus aktīvās dūņas iepildīt nevajag. Sākotnējai iekārtas darbībai pēc tīrīšanas pietiek ar aktīvām dūņām, kuras pieķērušās pie bioielādes.

 4. Atkal pievienojiet gaisa padeves cauruli un piepildiet iekārtu ar ūdeni. TO NEPIECIEŠAMS IZDARĪT VĒL TAJĀ PAŠĀ DIENĀ. Pretējā gadījumā var sākties dūņu rūgšana.

 5. Pēc gaisa padeves caurulītes pievienošanas un iekārtas vāka uzlikšanas, ieslēdziet kompresoru.

 6. Pārbaudiet, vai notiek notekūdeņu maisīšana aerācijas kamerā.

 7. Nākamajā dienā pēc iekārtas izsūknēšanas pārbaudiet, vai nav radusies smaka, putas, kā izskatās dūņas.

LIEKO DŪŅU IZŅEMŠANA NO NV-M TIPA IEKĀRTĀM AR FILTRĀCIJAS MAISIEM

1. Iekārtas ekspluatācijas laikā liekās dūņas tiek novadītas tajā esošajos maisos. Dūņu izņemšana notiek šādi: 

1.1. jāizslēdz kompresors, jāaizskrūvē gaisa vārsts, pa kuru gaiss tiek padots uz aeratoru; 

1.2. jāpagaida 15–20 min., lai iekārtas lejā nogulsnētos dūņas; 

1.3. jāatver gaisa vārsts, ar kuru kompresors ir savienots ar erliftu un jāieslēdz kompresors; 

1.4. aptuvenais lieko dūņu novadīšanas ilgums 1–1,5 min., kamēr piepildīsies maiss. Pēc lieko dūņu novadīšanas, jāaizver gaisa vārsts, kas gaisu novirza uz erliftu, tad atkal jāatver vārsts, kas gaisu novirza uz aerācijas sistēmu. Gaiss atkal tiek padots uz aeratoru. Iekārta tiek atgriezta darba stadijā. 

1.5. Kad sabiezināto lieko dūņu daudzums maisā ir aptuveni 2/3 no kopējā maisa tilpuma, maiss ir jāizņem un jāapmaina pret jaunu. Maisos uzkrātās dūņas jāapstrādā ar nedzēstiem kaļķiem (0,5 kg sauso kaļķu uz vienu maisu). Pēc tam tās var utilizēt kā sadzīves atkritumus.

2. Pārbaudiet, vai notiek notekūdeņu maisīšana aerācijas kamerā.

3. Nākamajā dienā pēc iekārtas izsūknēšanas pārbaudiet, vai nav radusies smaka, putas, kā izskatās dūņas.

LIEKO DŪŅU IZŅEMŠANA NO  NV-T TIPA IEKĀRTĀM AR DŪŅU BIEZINĀTĀJU
 1. Liekās dūņas no iekārtas tās darbības laikā ar erlifta palīdzību tiek novadītas uz blakus esošo dūņu biezinātāju, manuāli pārslēdzot gaisa plūsmas novirzīšanas vārstus. Biezinātājā uzkrātās dūņas pēc vajadzības jāizsūc, izmantojot asenizācijas mašīnu.

 2. Jāizslēdz kompresors, jāaizskrūvē gaisa vārsts, pa kuru gaiss tiek padots uz aeratoru; jāpagaida 15–20 min., lai iekārtas apakšējā daļā nogulsnētos dūņas; jāatver gaisa vārsts, ar kuru kompresors ir savienots ar erliftu un tad jāieslēdz kompresors.

 3. Aptuvenais lieko dūņu novadīšanas ilgums 3 minūtes. Pēc lieko dūņu novadīšanas, jāaizver gaisa vārsts, kas gaisu novirza uz erliftu, tad atkal jāatver vārsts, kas gaisu novirza uz aerācijas sistēmu. Gaiss atkal tiek padots uz aeratoru. Iekārta tiek atgriezta darba stadijā. Iekārtai strādājot  10 minūtes , atkārtoti jāpārbauda dūņu koncentrācija. Ja koncentrācija ir lielāka par 40%, procesu vajadzētu atkārtot.

 4. Biezinātājā sabiezinātās liekās dūņas vienu reizi trīs gados tiek izsūknētas ar asenizācijas mašīnu. Izsūknējot sabiezinātās dūņas, jāizsūc abas biezinātāja daļas. 

 5. Pēc dūņu izsūknēšanas pārbaudiet, vai notiek notekūdeņu sajaukšanās aerācijas kamerā.

 6. Nākamajā dienā pēc iekārtas izsūknēšanas pārbaudiet, vai nav radusies smaka, putas, kā izskatās dūņas.

IND (iedarbināšanas - noregulēšanas darbi)

 1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iedarbināšanas-noregulēšanas darbi jāsāk, kad iekārtas ir atzītas par derīgām ekspluatācijai un noteiktā kārtībā ir saņemta atļauja notekūdeņu novadīšanai notekūdeņu uztvērējā (Mazu notekūdeņu daudzumu apsaimniekošanas reglaments).
 2. Iekārtas iedarbināšanas-noregulēšanas ilgums – 3 mēneši no iekārtas atzīšanas par derīgu ekspluatācijai, ja gaisa temperatūra nav zemāka par +10 °C dienas laikā, bet naktīs tā nenokrīt zemāk par 0 °C (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izmantošanas reglaments 2006. gada 11. septembris, Nr. D1-412).
 3. Jāpārbauda aerācijas sistēma.
 4. Jānosaka faktiskais ieplūstošo notekūdeņu daudzums, to pieplūdes nevienmērīgums. Minimālajam pieplūstošo notekūdeņu daudzumam jābūt ne mazākam par 205 no iekārtas projektētās jaudas.
 5. Jānosaka faktiskās notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas, jāveic salīdzināšana ar projekta parametriem.
 6. Attīrīšanas iekārtas aerobajā kamerā jāieber piegādātās aktīvās dūņas tādā daudzumā, lai to koncentrācija aerācijas reaktora daļā būtu 5–10% no iekārtas darba tilpuma pēc 0,5 st. nostādināšanas. (ja nav iespējams iekārtu piepildīt ar aktīvām dūņām, iekārtu var piepildīt ar dzīvu upes, kūdras ūdeni).
 7. Jāuzaudzē aktīvās dūņas (ievērojot noteiktos termiņus).
 8. Dūņu koncentrācijai iekārtā sasniedzot ≥ 20%, jāpaņem paraugi no izplūstošā attīrītā ūdens, lai noteiktu kvalitāti.
 9. Iedarbināšanas-noregulēšanas darbu laikā, kamēr notiek aktīvo dūņu augšana, notekūdeņu attīrīšanas pakāpe var sasniegt aptuveni 50% no ieplūstošo notekūdeņu sākotnējās piesārņotības atbilstoši BSP5 . Iedarbināšanas-noregulēšanas laikā apkārtējā vidē izplūstošo notekūdeņu piesārņotības dinamika un sākotnējais piesārņojuma daudzums norādīts 1. tabulā.
 10. Pieaugot aktīvo dūņu koncentrācijai, vienmērīgi palielinās notekūdeņu attīrīšanas pakāpe. Sasniedzot aprēķināto aktīvo dūņu koncentrāciju, notekūdeņu attīrīšanas pakāpe iedarbināšanas-noregulēšanas darbu beigās ir 95 % atbilstoši BSP5.
 11. Jāapmāca personāls, kurš ekspluatēs iekārtas.
 12. Jāsagatavo iedarbināšanas-regulēšanas darbu atskaite.

1. tabula  Apkārtējā vidē novadīto notekūdeņu dinamika un sākotnējais piesārņojuma daudzums 

Apkalpošana

 1. UAB „Traidenis” piešķir 15 gadu garantiju pazemes iekārtas korpusa daļai. Iekārtas komplektējamajai daļai – aerācijas membrānai UAB „Traidenis” piešķir viena gada garantiju. Garantija elektriskām detaļām tiek norādīta atbilstoši ražotāja iesniegtajai ražojuma tehniskajai pasei. Garantija ir spēkā tikai ekspluatējot un apkopjot iekārtu, kā arī ievērojot UAB „Traidenis” norādītās iekārtas apkalpošanas un apkopes instrukcijas. Garantija tiek piešķirta defektiem, kuru iemesls ir nekvalitatīvi materiāli, rūpnieciskie trūkumi vai konstrukcijas trūkumi.
 2. Garantija tiek piešķirta tikai UAB „Traidenis” produkcijai un nesedz izdevumus, kas saistīti ar pašas mājas/biroja kanalizācijas cauruļu/savācējtvertņu, sadales sistēmas bojājumiem.
 3. UAB „Traidenis” nebūs atbildīgs par iekārtas bojājumiem, kas varētu rasties, ja kaut kādu iemeslu dēļ tika pārtraukta iekārtas apkope. UAB „Traidenis” garantijas saistības tiek pildītas tikai ar nosacījumu, ka iekārtas montāžas darbus veica UAB „Traidenis” pilnvarotie pārstāvji vai personas, kurām ir inženiertīklu būvdarbu sertifikāts un tikai tajā gadījumā, ja par iekārtu tika veikti norēķini atbilstoši atrunātajiem maksāšanas nosacījumiem un gala lietotājam ir dokumenti, kas to apstiprina (norēķināšanās dokumenti, montāžas darbu veikšanas dokumenti u. tml.).
 4. Garantijas saistības tiek nodrošinātas ar nosacījumu, ka gala lietotājs pierāda, ka jebkādus iekārtas defektus, bojājumus tieši vai netieši nav izraisījis : a) iekārtas montāžas instrukcijas norādījumu neievērošana; b) nepareiza vai slikta ekspluatācija; c) nepiemērotu rezerves detaļu vai piederumu izmantošana; d) transportēšana, vai citas iekārtas apsaimniekošanas formas; e) iekārtas izmaiņas vai g) citi defekti, salūšana vai bojājumi, kuri nav radušies saistībā ar nekvalitatīvu materiālu vai ražošanas trūkumiem. Šis saraksts nav izsmeļošs. Turklāt garantijas saistības tiek nodrošinātas ar nosacījumu, ka gala lietotājs pierāda, ka jebkādi iekārtas defekti, salūšana vai bojājumi tieši vai netieši nav radušies  nolaidības dēļ, ekspluatējot iekārtu atbilstoši lietotāja ekspluatācijas/uzturēšanas noteikumiem vai norādījumiem, vai ka jebkādus defektus, salūšanu vai bojājumus rašanos nebija iespējams novērst pat tad, ja ievērotas lietotāja ekspluatācijas/uzturēšanas noteikumu vai norādījumu prasības. („Gala lietotājs” nozīmē fizisku vai juridisku personu, kurai pieder iekārta un kura nav iegādājusies iekārtu, lai to pārdotu tālāk vai uzstādītu biznesa mērķim).
 5. Garantijas saistību izpilde gala lietotājam stājas spēkā  garantijas laika periodā, t. i.,  divu mēnešu laikā no tā brīža, kad gala lietotājs ir konstatējis vai viņam bija jākonstatē defekts, un kad gala lietotājs iesniedzis tirdzniecības pārstāvim, no kura tas iegādājās iekārtu, rakstisku pretenziju.
 6. Ja gala lietotājs ar dokumentiem nevar pamatot iekārtas nodošanas datumu, UAB „Tradenis” patur tiesības noteikt garantijas sākuma datumu atbilstoši dokumentiem, no kuriem var lemt par iespējamo izgatavošanas datumu. Gala lietotājam ir pienākums ar dokumentiem pierādīt, ka garantijas termiņš nav beidzies.
 7. UAB „Traidenis” piedāvā parakstīt apkalpošanas līgumu, pēc kura par noteiktu pakalpojuma maksu mūsu pārstāvis regulāri (2 reizes gadā) ieradīsies, lai pārbaudītu iekārtu, bet problēmu gadījumā tās novērsīs. Par apkalpošanas līgumu lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvjiem.
UZMANĪBU! GARANTIJA NEATTIECAS UZ IZDEVUMIEM PAR ZVANIEM, IERAŠANOS, DARBU UN MATERIĀLIEM TAJOS GADĪJUMOS, JA:
 1. Traucējumi radās saimnieka nolaidības dēļ, vai arī savlaicīgi neveiktas apkopes dēļ.
 2. Ja iekārtas remontu vai detaļu nomaiņu veicāt paši, vai to neveica  UAB „Traidenis” pilnvarotā persona.
 3. Ja mainījāt iekārtas detaļas pret tādām, kas nav autentiskas. Ja infiltrācijas, nehermētiskuma vai nepareizas montāžas dēļ iekārtā iekļuva ūdens no ārpuses. Ja nolaidības dēļ kompresors nesaņēma elektrostrāvu vai bija sabojāts, nepareizi to pieslēdzot elektrostrāvai.
 4. Ja iekārtā iekļuva liels daudzums tauku, bioloģiski nesadalāmu vielu vai ķimikāliju, krāsu vai jebkādi citi ne-sadzīves notekūdeņi. Ja iekārtā vienu reizi iekļuva vai pastāvīgi iekļūst daudz lielāki daudzumi notekūdeņu, nekā tika aprēķināts konkrētai iekārtai.
 5. Ja netika ievērotas mūsu iekārtas montāžas un apkopes rekomendācijas. 
SERTIFIKĀTI
 Sertifikātus jūs atradīsiet šeit.
question contact us