Švari aplinka - mūsų rūpestis!
Traidenis
ATGAL Į SĄRAŠĄ

NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

Apie NV tipo nuotekų valymo įrenginius


NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.

NV su valdymu.jpg

NV tipo įrenginių pranašumai:

 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis, pašalinama 95-98 % teršalų;
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas. 

1 pav. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą: 

 •  a -buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina;
 • m -buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo sausinimo maišus;
 •  t - buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo tankintuvą. 

ce.jpg


   NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija 


Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas ir ženklinami "CE" ženklu.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397.


NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą:

   

Apie NV 1÷4 a nuotekų valymo įrenginius

1. pav NV_A tipo-001-1.jpg
Pagrindinės konstrukcinės dalys:
1. Korpusas (stiklaplastis) 
2. Apžiūros dangtis 
3. Bioįkrova 
4. Difuzorius 
5. Įtekėjimo vamzdis 
6. Ištekėjimo vamzdis 
7. Oro tiekimo vamzdis 
8. Orapūtė 

Papildomai komplektuojama: 
9. Paaukštinimo žiedas 
10. Dėžutė orapūtei 


1 pav. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo nuotekų valymo įrenginiai


 NV 1÷4a tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai

NV_A_lenteles.jpg

2 pav. NV_A_matmenys.jpg
2 pav. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo įrenginio pagrindiniai gabaritiniai išmatavimai 


Įrenginių pagrindiniai išmatavimai

NV_a_tech_lent.jpg

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą. 
H* - derinama pagal reikiamą aukštį. 

Veikimo principas


NV-1÷4a nuotekų valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (žr.1 pav.). Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, pirmiausiai patenka į vidinę kamerą, kur maišosi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba. Biologinis valymas - valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs valytas vanduo kyla aukštyn ir išteka. Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas šalinamas asenizacine mašina išsiurbiant du trečdalius įrenginio tūrio.


Įrenginių išvalymo parametrai

 • BDS7 – 94,3 % (14,0 mg/l)
 • СhDS – 88,9 % (51,5 mg/l)
 • SS – 95,1 % (12,9 mg/l)
 • N – 86,8 % (8,9 mg/l)
 • P – 58,8 % (2,9 mg/l)
 • NH4-N – 87,8 % (5,7 mg/l)

Išvalymo laipsnis, esant standartinėms nuotekoms

 • BDS7 – 29 mg/l
 • СhDS – 125 mg/l
 • pH – 6,5-8,5
 • N – 25 mg/l
 • P – 5 mg/l

Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 


Apie NV 1÷4 m nuotekų valymo įrenginius   

Apie  NV 1÷4 t nuotekų valymo įrenginius 


NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

NV-a tipo įrenginių montavimas

Vietos paruošimas

 1. Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą reikia atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu. Rengiant techninį ir darbo projektą už pateiktus skaičiavimus atsako projektuotojas.
 2. Apžiūros dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris yra reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinimui.
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę, nei pats valymo  įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis. 
  Tuo atveju, kai atliekant žemės kasimo darbus susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir informuojamas statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo  ar įgaliotas asmuo. Tik gavus leidimą toliau galima tęsti darbus toje zonoje. 
  Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės,  patikrinamas pagrindas, ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t. t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 - 300 mm).

Įrenginio montavimas

 1. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal  EN 976-2 standartą.
 2. Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis statinio techninį ar/ir darbo projektą.
 3. Iškasama duobė, kuri atitinka įrenginio gabaritinius išmatavimus, įvertinus grunto savybes. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 4. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, BŪTINA PATIKRINTI ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 5. Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys lyginamas nivelyro pagalba. 

  Pav. 1.jpg 
                                        1 pav. 

 6. Tam, kad valymo įrenginys tinkamai funkcionuotų yra svarbu, kad jo viršutinėje dalyje esantis nuotekų persipylimo slenkstis būtų horizontalus. Tai pasiekiama montavimo pradžioje užpilant vandeniu viršutinėje dalyje esantį apskritiminį lataką (kurio vidinė šoninė sienelė ir yra persipylimo slenkstis) ir pagal šio vandens paviršiaus padėtį persipylimo slenksčio atžvilgiu, pakoreguojant viso valymo įrenginio padėtį gulsčiuko pagalba. Tam, kad užpildant lataką vandeniu jis neišbėgtų, reikalinga laikinai užaklinti išbėgimo movą. 

  Pav. 2.jpg            Pav. 3.jpg 
                                        2 pav.                                                                                          3 pav.

 7. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais, kruopščiai juos sutankinant mechanizmų pagalba. Esant sausam smėliui, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 8. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant smėlį į duobę aplink įrenginį, tuo pačiu metu į patį įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens. Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm žemės aplink įrenginį ir po 20-30 cm vandens į patį įrenginį.
 9. Įrenginio korpusas užpilamas smėliu iki įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių, kurie po to sujungiami su įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžiais.
 10. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždėkite dangtį tam, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį.
 11. Jei įrenginio įgilinimas yra daugiau negu 1,2 m, reikalinga papildomai uždėti paaukštinimo žiedą (į komplektaciją įeina tik esant poreikiui). Jis užmaunamas be jokių papildomų tvirtinimų, užsandarinamas naudojant silikoną.
 12. Pabaigoje užpilame visą įrenginį gruntu iki projektinės altitudės (rekomenduojama: jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003 450 punktas)). 

  4pav.jpg           5pav.jpg 
                             4 pav.                                                                5 pav.

 13. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, įrenginys turi būti ankeruojamas prie gelžbetoninio pagrindo. Galimi keli tvirtinimo būdai (žr. 6 ir 7 pav.). Nuleidus ankeravimo plokštę, ant jos paviršiaus užpilti apie 10 - 20 cm storio smėlio sluoksnį ir jį sutankinti. Po to montuoti įrenginį prie ankeravimo plokštės. 

  Pav. 6.jpg 
                        6 pav. 

  Gelžbetoniniame žiede išgręžiamos dvi skylės. Vienas nerūdijančio plieno lyno galas perkišamas per išgręžtas skyles, kitas per nuotekų valymo įrenginio laikiklius. Abu lyno galai sutvirtinami suveržtuvais. Gelžbetoniniai žiedai nuo įrenginio guldomi tokiu atstumu, kad tarp lyno ir nuotekų valymo įrenginio susidarytų apie 20 laipsnių kampas.
  Pav. 7.jpg
                                    7 pav.

 14. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja kelio dalimi, virš jo įrengiama armuota gelžbetoninė plokštė (rekomenduojamas plotas >150 % įrenginio paviršiaus ploto), paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginių. Kiekvienu atskiru atveju armuotos gelžbetoninės plokštės storis turi būti paskaičiuotas įvertinant virš įrenginio judančių arba stovinčių transporto priemonių svorį, judėjimo intensyvumą rengiant projektą. Rengiant techninį ir darbo projektą už skaičiavimus atsako projektuotojas. 

  Pav. 8.jpg 
                              8 pav. 

Orapūtės, oro padavimo vamzdelio ir difuzoriaus montavimas

 1. Patikrinkite, ar tikrai komplekte yra tas orapūtės modelis, kuris yra parašytas valymo įrenginio aprašyme.
 2. Orapūtė gali būti montuojama pagalbinėje patalpoje (garaže, sandėliuke ir pan.) tačiau ne didesniu kaip 15 m atstumu nuo valymo įrenginio, kad būtų užtikrintas reikalingas deguonies kiekio padavimas ir išvengta oro srovės slėgio praradimai. Patalpa turi būti vėdinama ir joje turi būti elektra. Esant būtinybei, kompresorius gali būti montuojamas ir lauke (specialioje stiklaplasčio dėžutėje, apsaugančioje jį nuo lietaus ir dulkių).
 3. Montuojant orapūtę lauke, dėžutės negalima statyti toje vietoje, kur gali subėgti ir kauptis vanduo.
 4. Montuojant orapūtę patalpoje, pastatyti ją reikia taip, kad nesiglaustų prie sienos ar kažkokios atramos. 
 5. Įrenginėjant oro padavimo vamzdelį, svarbu jo paruošti tiek, kad būtų galima su atsarga aplenkti aštrius kampus ar vietas, kur jam tektų per didelė apkrova. Norint išvengti oro srovės slėgio praradimų, reikia kaip įmanoma sumažinti vamzdelio alkūnių skaičių, kad oras tolygiu nuolydžiu tekėtų į įrenginio pusę. 
  Oro padavimo vamzdelis turi būti paguldytas ant kietesnio pagrindo, pvz., ant neliesto grunto paviršiaus griovelyje. Atsargiai užpilkite jį žemėmis, kad nepažeistumėte vamzdelio. 

NV-m tipo įrenginių montavimas 

NV-t tipo įrenginių montavimas 

NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros !

UAB „Traidenis“ pagaminti nuotekų valymo įrenginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobinių mikrobų, suskaidančių organinius teršalus, pagalba. Teisingai prižiūrint įrenginius sumažėja priežiūros dažnumas ir savikaina.
Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius  aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:

Kartą per dieną patikrinti:
 
 • ar į  orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.;
 • ar neatsirado padidėjusio garso arba vibracijos.

Kartą per savaitę tikrinti:
 •  ar įrenginyje neatsirado kvapų, kokia nuotekų spalva, ar neatsirado didelio putų kiekio, ar įrenginyje neatsirado pertekliniai riebalų ar biologiškai neišskaidomų dalelių kiekiai. Jei reikia, šias sankaupas išvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir ištekantis vanduo. Tam pasisemkite nedidelį jo kiekį ir stebėkite dumblą:  kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinėje dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti rudos spalvos, turėtų greitai nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra silpnas ir jo darbas nėra patenkinamas. 
 • dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 –30 min. kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant didesniam nusėdusio dumblo tūriui - reguliuoti erlifto darbo režimą. 
 • vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu).


Kartą per mėnesį tikrinti:
   
 • patikrinkite ar švarūs orapūtės filtrai, jei reikia, juos išvalykite ar pakeiskite (PASTABA: detalesnis orapūtės aptarnavimas pagal tiekėjo pateiktas eksploatacijos taisykles);
 • patikrinkite ar nėra oro nutekėjimo sujungimų vietose ir oro padavimo vamzdelyje;
 • dumblo kiekį tankintuve. Esant  dumblo kiekiui (tūriui) daugiau nei 2/3 bendro tūrio, pašalinti sukauptą perteklinį dumblą išsiurbiant.


Kartą per ketvirtį kontroliuoti:
 • įrenginio darbo efektyvumą, tai yra atlikti valomų ir valytų nuotekų kontrolinius tyrimus;
 • sekti perteklinio dumblo kiekį aeracinėje kameroje (išsiurbimo dažnumas iš įrenginio priklauso nuo faktinio jo apkrovimo teršalais, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, nusiurbimo būtinumas apsprendžiamas sekančiai: į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 –30 min, kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant  dumblo tūriui įrenginyje daugiau nei 60 – 70 %, šalinkite perteklinį dumblą (išsiurbimą geriausiai atlikti pavasarį ir rudenį). 

Vieną kartą metuose:
 • patikrinti ar išlieka sandarūs oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;
 • įrenginio atskirų dalių profilaktinis patikrinimas.


Kas 2 metus turi būti tikrinamas aeratoriaus darbas ir esant reikalui, keičiama membrana, tuo pačiu tikrinama ir bioįkrovos būklė, esant reikalui praplaunama.
Užsakovas arba eksploataciją vykdantis asmuo privalo vesti eksploatacijos žurnalą ir darbus registruoti atliktų darbų suvestinėje.
Atsiradus nesklandumams arba kitaip pastebėjus sistemos elementų darbo sutrikimus, nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. Mūsų specialistai tinkamai išspręs problemą, garantuodami  efektyvų tolimesnį valymo įrenginio darbą.
Atlikus įrenginių aptarnavimą patikrinkite, kad valymo įrenginio dangtis būtų uždarytas.

Nuotekų valymo įrenginio eksploatacijos metu venkite:
 1. Į įrenginį neturi patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluosčiai, vystyklai, nosinės, gumos ar plastiko gaminiai.
 2. Į įrenginį neturėtų patekti dideli riebalų kiekiai.
 3. Draudžiama naudoti buitinę chemiją dozėmis, didesnėmis nei nurodyta instrukcijose. Nuotekų valymo įrenginys susitvarko su normaliais skalbiklių, valiklių bei kitų chemikalų, naudojamų buityje, kiekiais.
 4. Į įrenginį negali patekti paviršinės bei lietaus nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.).
 5. Negalima į įrenginį išleisti medžiagų, kurių patekimas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).
 6. Būtina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo į įrenginį. Vanduo neturėtų tvenktis aplinkui įrenginį.
 7. Rekomenduojame netaisyti įrenginio patiems ir nekeisti jo dalių savo nuožiūra.
DĖMESIO !
 1. Į valymo įrenginį neturi patekti praplovimo vanduo iš filtrų, skirtų geriamo vandens minkštinimui ir gerinimui! Negali patekti nuotekos po maisto atliekų smulkintuvų !
 2. Į įrenginį negalima leisti vandens iš baseinų !

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMO INSTRUKCIJA

Ekslpoatuojant įrenginį kartą per mėnesį reikia patikrinti dumblo koncentraciją įrenginyje (aeracinėje dalyje). Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 -30 min. kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant didesniam nusėdusio dumblo tūriui reikia dumblą šalinti. Perteklinio dumblo šalinimas priklauso nuo NV tipo biologinio nuotekų valymo įrenginio modifikacijos.

Perteklinio dumblo šalinimo instrukcija (schema)

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS NV – A TIPO ĮRENGINYJE
 1. Perteklinis dumblas gali būti šalinimas asenizacinės mašinos pagalba tiesiai iš aeracinės kameros. Tokiu atveju pirmiausia išjunkite orapūtę ir palaukite 30 min. kol į įrenginio dugną nusės dumblas.
 2. Atjunkite oro padavimo vamzdelį ir ištraukite jį iš įrenginio.
 3. Į vidinę įrenginio dalį atsargiai įleiskite ištraukiamą žarną ir viską išsiurbkite iš įrenginio. Po išsiurbimo papildomai į įrenginį aktyvaus dumblo pripilti nereikia. Pradiniam įrenginio darbui po valymo pakanka aktyvaus dumblo, prisitvirtinusio prie bioįkrovos.
 4. Vėl pajunkite oro padavimo vamzdelį ir įrenginį užpildykite vandeniu. TĄ BŪTINA ATLIKTI DAR TĄ PAČIĄ DIENĄ. Kitaip gali prasidėti dumblo rūgimas.
 5. Sujungę oro padavimo vamzdelį ir uždengę įrenginį dangčiu, įjunkite orapūtę.
 6. Patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 7. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.
PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-M TIPO ĮRENGINYJE SU FILTRACINIAIS MAIŠAIS
 1. Įrenginio eksploatacijos metu perteklinis dumblas šalinamas į jame esančius maišus. Šalinimas atliekamas sekančiai:
  1.1. išjungiama orapūtė, užsukama oro sklendė, kuria oras tiekiamas  į aeratorių;
  1.2. palaukiama 15 – 20 min. tam, kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas;
  1.3. atidaroma oro sklendė, kuria orapūtė yra sujungta su erliftu ir įjungiama orapūtė;
  1.4. preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukmė 1 - 1,5 min. kol maišas prisipildys. Pašalinus perteklinį dumblą uždaroma oro sklendė, nukreipianti orą į erliftą,  ir vėl atidaroma oro sklendė, nukreipianti orą į aeracinę sistemą. Oras vėl pradedamas tiekti į aeratorių. Įrenginys grąžinamas į darbinę stadiją.
  1.5. Kai sutankinto perteklinio dumblo kiekis maiše yra apie apie 2/3 bendro maišo tūrio, maišas turi būti ištraukiamas ir pakeičiamas nauju. Maišuose sukauptas dumblas apdorojamas negesintomis kalkėmis (0,5 kg sausų kalkių į vieną  maišą). Po to gali būti šalinamas kaip buitinė atlieka.
 2. Patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 3. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.
PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-T TIPO ĮRENGINYJE SU DUMBLO TANKINTUVU
 1. Perteklinis dumblas iš įrenginio jo veikimo metu erlifto pagalba šalinamas į šalia esantį dumblo tankintuvą, rankiniu būdu perjungiant oro srauto nukreipimo sklendes. Tankintuve sukauptas dumblas šalinamas asenizacinės mašinos pagalba pagal būtinybę.
 2. Išjungiama orapūtė, užsukama oro sklendė, kuria oras tiekiamas  į aeratorių; palaukiama 15 – 20 min. tam, kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas; atidaroma oro sklendė, kuria orapūtė yra sujungta su erliftu ir įjungiama orapūtė.
 3. Preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukmė 3 min. Pašalinus perteklinį dumblą uždaroma oro sklendė, nukreipianti orą į erliftą,  ir vėl atidaroma oro sklendė, nukreipianti orą į aeracinę sistemą. Oras vėl pradedamas tiekti į aeratorių. Įrenginys grąžinamas į darbinę stadiją. Po 10 min. įrenginio darbo, pakartotinai patikrinti dumblo koncentraciją. Koncentracijai esant didesnei negu 40%, procesą reikėtų pakartoti.
 4. Tankintuve sutankintas perteklinis dumblas vieną kartą per tris metus šalinamas asenizacine mašina. Šalinat sutankintą dumblą išsiurbiamos abejos tankintuvo dalys. 
 5. Po dumblo šalinimo patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 6. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.


Įrenginių paleidimo - derinimo darbai 

 1. Nuotekų  valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai įrenginiai  pripažinti tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms  išleisti į nuotekų priimtuvą (Mažų nuotekų kiekių tvarkymo reglamentas).
 2. Įrenginių paleidimo derinimo trukmė – 3 mėn. nuo įrenginio pripažinimo tinkamais  naudoti tvarkos, esant oro temperatūrai  ne mažesnei kaip +10°C dienos metu, o naktimis nenukrinta žemiau 0°C (Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas 2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. D1-412).
 3. Išbandoma aeracinė sistema.
 4. Nustatomas faktiškas patenkančių nuotekų kiekis, jo pritekėjimo netolygumas. Minimalus atitekančių nuotekų kiekis turi būti ne mažiau kaip 20 % įrenginio projektinio našumo.
 5. Nustatomos faktiškos nuotekų teršalų koncentracijos, atliekami palyginimai su projektiniais parametrais.
 6. Į valymo įrenginio aerobinę kamerą supilama atvežto veikliojo dumblo toks kiekis, kad jo koncentracija aeracinėje reaktoriaus dalyje būtų 5 – 10 % darbinio įrenginio tūrio po 0,5 val. nusistovėjimo. (Jei nėra galimybės įrenginį užpildyti aktyviuoju dumblu, įrenginį užpildyti gyvu upelio, kūdros vandeniu).
 7. Užauginama aktyvus dumblas (laikantis nustatytų terminų).
 8. Pasiekus dumblo koncentracijai įrenginyje ≥ 20% imami tyrimai ištekančio išvalyto  vandens kokybei nustatyti.
 9. Paleidimo derinimo darbų metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas, nuotekų išvalymo laipsnis gali siekti apie 50 % nuo atitekančio pradinių nuotekų užterštumo pagal BDS5 . Paleidimo derinimo metu išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumo dinamika ir preliminarus teršalų kiekis pateiktas 1 lentelėje.
 10. Didėjant aktyvaus dumblo koncentracijai, tolygiai didėja nuotekų išvalymo laipsnis. Pasiekus paskaičiuotą aktyvaus dumblo koncentraciją, nuotekų išvalymo laipsnis paleidimo derinimo darbų pabaigoje yra 95 % pagal BDS5.
 11. Apmokamas įrenginius eksploatuojantis personalas.
 12. Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita.
Išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumo dinamika ir preliminarus teršalų kiekis 
 
PDD_lentele_NV.JPG

Garantija

 1. UAB „Traidenis“ suteikia 20 metų garantiją požeminei įrenginio korpuso daliai. Įrenginio komplektuojamai daliai – aeracinei membranai UAB „Traidenis“ suteikia vienerių metų garantiją. Garantija elektrinei daliai nurodoma pagal gamintojo pateiktą gaminio techninį pasą. Garantija galioja tik eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, laikantis UAB „Traidenis“ pateiktos įrenginio aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. Garantija yra suteikiama defektams, kurių priežastis yra nekokybiška medžiaga, gamybos trūkumai ar konstrukcijos trūkumai.
 2. Garantija suteikiama tik UAB „Traidenis“ produkcijai ir nepadengia išlaidų, susijusių su paties namo/biuro kanalizacijos vamzdžių/surinkimo talpų, paskirstymo sistemos gedimais.
 3. UAB „Traidenis“ nebus atsakinga už įrenginio gedimus, kurie kiltų, jei dėl kažkokių priežasčių buvo nutraukta įrenginio priežiūra. UAB „Traidenis“ garantiniai įsipareigojimai yra taikomi tiktai su sąlyga, kad įrenginio montavimo darbai buvo atliekami UAB „Traidenis“ įgaliotų atstovų arba asmenų, turinčių inžinerinių tinklų statybos darbų atestatą ir tik tuo atveju, jei už įrenginį buvo atsiskaityta pagal aptartas mokėjimo sąlygas ir galutinis vartotojas turi tai patvirtinančius dokumentus (atsiskaitymo dokumentus, montavimo darbų atlikimo dokumentus ir pan.).
 4. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, kad bet kokie įrenginio defektai, gedimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti: a) įrenginio montavimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo; b) neteisingo arba netinkamo eksploatavimo; c) netinkamų atsarginių dalių ar reikmenų naudojimo; d) transportavimo, arba kitokios įrenginio tvarkymo formos; e) įrenginio pakeitimų arba g) kitų defektų, gedimų arba sugadinimo, kurie nėra susiję su nekokybiška medžiaga arba gamybos trūkumais. Šis sąrašas nėra išsamus. Be to, garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, jog bet kokie įrenginio defektai, gedimai arba sugadinimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti aplaidumo eksploatuojant įrenginį pagal eksploatacijos/priežiūros taisykles ar nurodymus naudotojui, arba kad bet kokių defektų, gedimų arba sugadinimo nebuvo galima išvengti net ir laikantis eksploatacijos/priežiūros taisyklių ar nurodymų naudotojui reikalavimų. („Galutinis vartotojas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuriam priklauso įrenginys ir kuris neįsigijo įrenginio siekdamas jį perparduoti arba sumontuoti verslo metu).
 5. Garantiniai įsipareigojimai pradedami vykdyti galutiniam vartotojui garantijos laikotarpiu per du mėnesius nuo to momento, kai galutinis vartotojas pastebėjo arba turėjo pastebėti defektą, pateikus prekybos atstovui, iš kurio jis įsigijo įrenginį, rašytinį protestą.
 6. Jei galutinis vartotojas negali dokumentais pagrįsti įrenginio perdavimo datos, UAB „Traidenis“ pasilieka teisę nustatyti garantijos pradžios datą pagal dokumentus, iš kurių galima spręsti apie galimą pagaminimo datą. Galutinis vartotojas turi pagrįsti dokumentais, kad garantijos terminas nėra pasibaigęs.
 7. UAB „Traidenis“ siūlo pasirašyti aptarnavimo sutartį, pagal kurią už atitinkamą paslaugos mokestį mūsų atstovai reguliariai (2 kartus per metus) atvažiuos patikrinti įrenginio, o atsiradus problemoms, jas pašalins. Dėl aptarnavimo sutarties prašome kreiptis į mūsų atstovus.

DĖMESIO! GARANTIJA NEPADENGIA IŠLAIDŲ SKAMBUČIAMS, ATVAŽIAVIMUI, DARBUI BEI MEDŽIAGOMS TAIS ATVEJAIS, KAI:
 1. Atsirado nesklandumų dėl įrenginio šeimininko aplaidumo, ar dėl laiku neatliktos įrenginio priežiūros.
 2. Jeigu įrenginio remontą ar detalių pakeitimą atlikote patys, arba tai padarė ne UAB „Traidenis" įgaliotas atstovas.
 3. Jeigu pakeitėte įrenginio detales ne autentiškomis. Dėl infiltracijos, nesandarumo ar neteisingo montavimo, į įrenginį pateko pašalinio vandens. Jei per aplaidumą orapūtė nebegavo elektros srovės arba buvo sugadinta neteisingai ją pajungus prie elektros srovės.
 4. Jeigu į įrenginį pateko dideli kiekiai riebalų, biologiškai nesuskaidomų medžiagų ar chemikalų, dažų ar bet kokios kitos  nebuitinės nuotekos. Jeigu į įrenginį netikėtai pateko vienkartiniai arba nuolatiniai daug didesni nuotekų kiekiai, nei apskaičiuota konkrečiam įrenginiui.
 5. Jeigu buvo nesilaikoma mūsų įrenginio montavimo ir priežiūros rekomendacijų. 


NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

Sertifikatus rasite čia.

NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

NV tipo nuotekų valymo įrenginiai


NV tipo įrenginio parinkimas, montavimas          NV tipo įrenginio montavimas NV tipo įrenginio priežiūra


NV tipo nuotekų valymo įrenginiai

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PARDAVIMAI LIETUVOJE

Mob. tel. 8 614 55090        
               8 620 80422  
               8 616 74473
               8 618 68046
               8 698 80476
               8 688 36174
 

PARTNERIAI:

ALYTUS

UAB „Aplinkosaugos servisas“
Pramonės g. 31b, Alytus
Mob. tel. 8 612 96055 
El. paštas: info@aplinkosaugosservisas.lt 

Edgaras Navickas
Alytus (~200 km nuo Alytaus)
Mob. tel. 8 626 22772 

Mindaugas Aidukas
Alytus (aplink Dzūkiją)
Mob. tel. 8 605 16850

MB „Gruškelionio sodyba“
(visa Dzūkija)
Mob. tel. 8 660 60005 


VILNIUS

UAB „Hidrosistemos“
Dariaus ir Girėno g. 113A, Vilnius
Mob. tel. 8 686 78355; 8 698 46257
Tel. 8 5 2107078; Faks. 8 5 2107081
El. paštas: info@hidrosistemos.lt
 
UAB „Visi katilai“
Ukmergės g. 283, Vilnius
Mob. tel.  8 614 33996 (Šarūnas)
El. paštas: info@visikatilai.lt

UAB „Hidro Inžinerija“
Polocko g. 17-54, Vilnius
Mob. tel.  8 612 88569

Egidijus Žėkas
Vilniaus raj.
Mob. tel.  8 675 55676
 

KAUNAS

UAB „Finansininkas“
Jonavos g. 254, Kaunas
Mob. tel. 8 612 44767
El. paštas: info@stikloplastis.lt

UAB „Vanduovis“
Vakaro g. 12, Mitkūnai, Ringaudų sen., Kauno r.
Mob. tel. 8 614 66683
El. paštas: vanduovis@gmail.com

UAB „Mikludava“ Savanorių pr. 349, Kaunas
Mob. tel. 8 614 33996
El. paštas: info@mikludava.lt

UAB „Visi katilai“
Ukmergės g. 283, Vilnius
Mob. tel.  8 614 33996 (Šarūnas)
El. paštas: info@visikatilai.lt 

UAB „Dairis“ Vilniaus g. 3-18, Karmėlavos II k., Kauno r.
Mob. tel.  8 618 268 

KLAIPĖDA

UAB „Dagnis“
Šilutės pl. 103-314, Klaipėda
Mob. tel. 8 604 39399 
El. paštas: mantas@dagnis.com

UAB „Bavista“
Liepų g. 81, Klaipėda
Mob. tel. 8 602 05515 
El. paštas: info@bavista.lt

ŠIAULIAI

UAB „Kymelra“
Mob. tel. 8 616 98945 (Sigitas); 8 655 32115
El. paštas: andrius@kymelra.com
                  sigitas.kymelra@gmail.com

UAB „Digetra“
Mob. tel. 8 673 31445 (Kristina)


PANEVĖŽYS

UAB „Artezija“
Verslo g. 1, Liūdynės km., Panevėžio r.
Mob. tel. 8 633 66663; 8 612 36342
Tel. / faks. 8 45 555 142
El. paštas: pardavimai@artezija.lt


MARIJAMPOLĖ

UAB „Mikludava“
Stoties g. 49e, Marijampolė
Mob. tel. 8 615 65812 (Ignas); 8 614 33996
El. paštas: info@mikludava.lt 

UAB „Aplinkotvarkos servisas“
Mob. tel. 8 652 36969
El. paštas: vnvalymo@gmail.com 

UAB „Visi katilai“
Ukmergės g. 283, Vilnius
Mob. tel.  8 614 33996 (Šarūnas)
El. paštas: info@visikatilai.lt


MAŽEIKIAI

UAB „Raimeda"
Beržyno g. 10, Krucių k., Mažeikių r.
Mob. tel. 8 686 11700; 8 629 18787
El. paštas: uabraimeda@gmail.comTELŠIAI

UAB „Dogviga“
Plungės g.74, Telšiai
Mob. tel. 8 608 19736
El. paštas: dogviga.rekasius@gmail.com


KĖDAINIAI

UAB „Saugsta“
Miško g. 2, Kėdainiai
Mob. tel. 8 605 33440 (Paulius)
El. paštas: pnavickas@inbox.lt


ŠILALĖ, TAURAGĖ, ŠILUTĖ, PAGĖGIAI

UAB „Danrita“
Rytinio kelio g. 13, Šilalė
Mob. tel. 8 620 35155
Tel. 8 449 53364; Faks. 8 449 59199
El. paštas: info@danrita.lt


JURBARKAS, RASEINIAI

UAB „Danservis LT“
Rytinio kelio g. 13, Šilalė
Mob. tel. 8 671 51588; 8 616 22900
El. paštas: info@danservis.lt


ROKIŠKIS

MB „Rokiškio kasyba“
Mob. tel. 8 679 19742
El. paštas: g.jurgelionis@gmail.com


VILKAVIŠKIS

UAB „Hidrotechnika“ 
Kęstučio g. 16, Gižai, Vilkaviškio r
Mob. tel. 8 699 55441


PLUNGĖ

UAB „Euroliuksas“
Žaltakalnio g. 20a arba Stoties g. 5, Plungė
Mob. tel. 8 657 99419
El. paštas: jonas@euroliux.lt


ŠAKIAI

MB „Hidrota“
Ateities g. 15, Veršių k., Šakių r.
Mob. tel. 8 647 28406
El. paštas: hidrota@gmail.com


VISA LIETUVA

UAB „Raimeda"
Beržyno g. 10, Krucių k., Mažeikių r.
Mob. tel. 8 686 11700; 8 629 18787
El. paštas: uabraimeda@gmail.com 

UAB „Saugsta“ Miško g. 2, Kėdainiai
Mob. tel. 8 605 33440 (Paulius)
El. paštas: pnavickas@inbox.lt

Audrius Jakutis
Mob. tel. 8 683 60863
 Komentarai (0)

Komentuoti

Facebook komentarai
Gamybinė įmonė „Traidenis“ įkurta 1996 m., kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius iš stiklaplasčio. įmonės misija - rūpintis žmogumi ir švaria aplinka, bei kuriant, gaminant ir montuojant nuotekų valymo įrenginius siekti, kad Nemuno upė ir jo baseinas būtų švariausi Lietuvoje.
    8 315 782 63 Pramonės g. 31B, LT62175 Alytus info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visos teisės saugomos Sprendimas:
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.